JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2017-11-15

Финансовият сектор се обединява зад създаването на целогодишен курс по финанси за гимназиален етап

Финансовият сектор се обединява зад създаването на целогодишен курс по финанси за гимназиален етап


прочети >>

2018-02-22

Стартират обучения с доброволци и учители за работа по проекта „Практични финанси“

Стартират обучения с доброволци и учители за работа по проекта „Практични финанси“


прочети >>

2018-02-26

40 учители и доброволци от бизнеса ще преподават  „Практични финанси“ в клас

40 учители и доброволци от бизнеса ще преподават „Практични финанси“ в клас


прочети >>

2018-06-26

Ученици проектираха финансовото бъдеще на свой връстник 

Ученици проектираха финансовото бъдеще на свой връстник 


прочети >>

Практични финанси

2017-12-15

Практични финанси

 

Старт: ноември 2017 г.

Осигурен бюджет към ноември 2017 г.: 100,000 евро

 

Описание на проекта

 

Защо стартираме този проект?

 

Образованието е от основно значение за насърчаването на устойчив, приобщаващ и справедлив икономически растеж, а също и за и устойчиво развитие, като по този начин се подобрява стандартът на живот на младите хора навсякъде по света. Образованието е основа да се придобият работни умения, както и да се създават работни места, без които би било застрашено социалното приобщаване, сближаването и стабилността.

Образованието е и приоритетна област за развитие в Световната програма за Действие на ООН за младежта и Целите на хилядолетието за развитие. Въпреки това, както е прието в Световната програма за действие на ООН за младежта, не само достъпът до образование е важен, но и качеството на образованието, което един млад човек получава. Необходими са по-големи усилия, за да се гарантира, че образованието – в начален и в гимназиален етап – отговаря на нуждите на младите хора и на реалността в която живеят, така, че да бъдат адекватно подготвени да се включат в социалния и икономическия живот.

 

Защо финансова грамотност?

 

Разумните лични финанси изискват планиране и управление. За да води човек пълноценен и отговорен финансов живот, трябва да анализира финансовите последици от това какво образование и кариера е избрал за себе си. Това може да бъде добра основа за разбиране на връзката между приходите и личните финанси.

 

Какво казват цифрите?

 

В последните три години JA Bulgaria проведе обширни научни изследвания в областта на финансовата грамотност.  Ето и някои от основните изводи: 

  • Учениците от всички етапи на образователния процес показват недобре структурирани знания и липса на разбиране по темата за финансовата грамотност. Най-слаби са знанията свързани с доходите. (Представително проучване, 2016 г., JA в партньорство с ОИСР, МОН, NN, Уникредит Булбанк, Mastercard); 
  • българските домакинства показват висока степен на финансова уязвимост и ниска степен на финансова грамотност; проблемът е още по-сериозен, тъй като анкетираните имат погрешна самооценка на нивото на финансовата си грамотност (Представително проучване, 2017 г., JA в партньорство с MetLife)
  • Учителите са убедени, че финансовата грамотност трябва да бъде преподавана в средните училища, още от началния етап на образование, но само 10% от тях смятат, че са добре подготвени да преподават предмет, свързан с финансови понятия (Фокус групи с учители, 2016, JA in Партньорство с ОИСР, Министерство на образованието и науката България, NN, Уникредит Булбанк, Mastercard).

 

Защо JA Bulgaria?

 

Финансовата грамотност е един от трите основни стълба на Джуниър Ачийвмънт (JA), заедно с предприемачеството и уменията за работа. Мисията на JA е да обучава и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, предприемачеството, бизнеса и икономика, за да подобрят качеството си на живот и да ги мотивира да бъдат активни и подготвени, да знаят как и да могат да реализират своите идеи в конкурентна среда.

 

Като ключов участник, допринесъл за развиване на обучението по предприемачество и финансова грамотност, JA Bulgaria работи от 2006 г. за да го популяризира в образователната система на страната, като предлага всеобхватни, последователни и усъвършенстващи програми за всички етапи на училищното образование – от начален до гимназиален етап. Програмите са разработени основно от американската организация JA USA, като са тествани в училище. В България те се локализират и разширяват.

 

Курсът и проектът „Практични финанси“

 

Чрез реализацията на проекта „Практични финанси“ JA България цели да предостави на учениците от гимназиален етап знания и практически умения в управлението на личните финанси.

 

Курсът ще бъде преведена и адаптирана версия на JA Personal Finance® Blended Model (традиционни методи на обучение и обучение с дигитални технологии, съчетани по начин, който помага на учащите да усвояват материала по-ефективно). Учениците разбират взаимовръзката между днешните финансови решения и бъдещата финансова свобода. За да постигнат финансова устойчивост и благоденствие, те се запознават със стратегии за управление на парите, включващи теми като заетост и доходи, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, разумно потребление, управление на риска и инвестиране. След обучението по курса учениците ще могат да разпознават начините, по които личните им финанси влияят върху качеството им на живот. Ще разберат как финансовите им избори определят как ще получат това, което искат и от което се нуждаят.

„Практични финанси“ надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт  на общообразователната подготовка и осъществява интердисциплинарни връзки с предмети като технологии и предприемачество, математика, български език и литература, гражданско образование, което ще улесни въвеждането му като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка.

Курсът се състои от 10 теми, които покриват 72 часа (два учебни срока), включително уроци за представяне на нови знания, практически дейности, оценка чрез тестове и допълнителни упражнения към всяка тема. Практическите уроци ще включват казуси, разработени от партньорите по проекта.

 

ТЕМА

ПОНЯТИЯ

РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

1. Движение на парите в икономиката

Учениците изследват кръгообразния поток на парите и основните участници в него. Те определят ролята на парите в икономиката и нейните функции.

Потребител, предприемач, стоки, държава, банка, пари, лихва, стойност, размяна, пазар, валута, инфлация

Учениците ще научат:

- как действа функционира икономиката;

- ролята на парите в икономиката;

2. Планирай бъдещето си

Учениците научават че устойчивите лични финанси изискват планиране и управление. Започват да анализират финансовите последици от това какво образование и кариера са избрали.  

Цели, образование, кариера, избор, алтернативен разход, доходи, предприемач, заплата, лични финанси, домакинство, заетост, доход

Учениците ще научат:

- важността да планират личните си финанси;

- видове и източници на доход;

- финансовите последици от избора на образование и кариера

3. Ролята на държавата   

Учениците научават как осигуровките и данъците, които плащат, допринасят за държавния бюджет. Анализ на структурата на държавния бюджет и идентифициране на това как се финансират обществените блага.

Осигуровки, данъци, публични блага, бюджет, сложна лихва

Учениците ще научат: :

- ролята на държавата в икономиката;

- важността от това да се плащат осигуровки и данъци.

4. Бюджетиране

Учениците изследват важността от това да се съставя бюджет и как да планират придържането към съставен бюджет.

Доход, разход, фиксиран разход, променлив разход, наем, приходи,  бюджет, нужди и желания.

Учениците се запознават с:

- различните видове приходи и разходи;

- защо е важно да поддържат балансиран бюджет.

5. Спестявания

Учениците анализират ролята, която спестяванията играят в личните финанси; обсъждат план за спестявания на всеки етап от живота, особено важен при големи покупки или непредвидени/спешни случаи.

Спестовна сметка, разплащателна сметка, сложна лихва, депозит

 

Учениците ще научат:

- ролята на краткосрочните спестявания за по-добра устойчивост при финансови шокове.

6. Инвестиране

Учениците изучават възможностите за инвестиране и работата в групи, за  да стимулират оценката на инвестиции с различни нива на риск и печалба.

Риск, ликвидност, доходност, приходи, възвращаемост, борса, ценни книжа, фондова борса, валута, обмен на валута, криптовалута, недвижими имоти, инвестиция в злато, колекционерски вещи

Учениците оценяват:

- как са свързани риск, ликвидност и доходност;

- Инвестиционни опции с различни нива на риск и печалба.

7. Пенсиониране

Учениците проучват трите стълба на пенсионната система и сравнят различните възможности, предлагани от пенсионноосигурителните дружества; анализират как пенсионните схеми са свързани с личните финанси.

 

Пенсия, пенсионна система, стълбове, пенсиониране, застраховка, пенсионни планове, доходност

 

Учениците разбират:

- как функционира пенсионната система;

- как отделните схеми за допълнително пенсионно осигуряване допринасят за личното финансиране.

 

8. Управление на риска

Учениците изследват рискове, които могат да доведат до финансови загуби, и практикуват чрез различни сценарии прилагането на подходящи стратегии за управление на риска.

Риск, оценка, застраховка, живото застраховане

Учениците изследват:

- рисковете, които могат да доведат до финансови загуби;

- различни стратегии за управление на риска, включващи различни видове застраховки.

9. Дълг

Учениците изследват значението на кредита и откриват резултатите от разумната и неразумна му употреба; в ролята на заемодатели, оценяват риска и решават дали биха отпуснали кредит.

Дълг, заем, потребителски кредит, ипотека, студентски заем, кредитна карта, овърдрафт, p2p кредитиране, лизинг, записи на заповед, небанков кредит, обезпечения, поръчители

Учениците изследват:

- резултатите от разумно и неразумно използване на кредита;

- различни видове кредити.

 

10. Разумен потребител

Учениците проучват вземането на информирани решения за покупка, за да увеличат своята покупателна способност. Те изследват фактори, които могат да представляват заплаха за финансите им и научават как да се предпазват, като правят внимателен и разумен избор. Учениците разглеждат различни видове измами и научават как могат да се защитят.

Алтернативен разход, покупателна способност, защита на потребителите, получаване, гаранция, дистанционна продажба, измама, Понци схема, кражба на самоличност

Учениците упражняват:

- как да правят правилни избори като потребители;  

- как да идентифицират факторите, които могат да представляват заплаха за техните финанси.

 

 

Въвеждане на курса в училище

 

Курсът „Практични финанси“ се преподава от учители от училищата, които участват в проекта, което гарантира неговата устойчивост. Учителите, както и доброволците от участващите асоциации, са обучени от експерти от JA Bulgaria.

 

Проектът се реализира на два етапа. Първият – пилотният етап - започна през ноември 2017 г., като през първия срок се разработи пилотното съдържание от 18 урока, а през втория срок се включиха 25 пилотни класа. Първата пълна академична година на изпълнение ще бъде 2018/2019. След пилотния етап ще се работи за това курсът да продължи да бъде преподаван в рамките на раздел Б (избираеми учебни часове) и финансиран чрез училищни бюджети.

 

Училища, участващи в пилотната фаза на проекта, и компания, с чийто бизнес доброволец ще работи училището

 

Благоевград, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – NN България

Бургас, АЕГ „Гео Милев“ – Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп

Бургас, СУ „Константин Преславски“ – Финансова група Карол

Бургас, Вечерно училище - NN България

Варна, МГ „Д-р Петър Берон“ - БНП Париба Лични финанси

Варна, Първа езикова гимназия - БНП Париба Лични финанси

Варна, СУ „Климент Охридски“ - БНП Париба Лични финанси

Варна, VII СУ „Найден Геров“ - Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп

Велико Търново, ПМГ „Васил Друмев“ - NN България

Габрово, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ - NN България

Златица, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ - ПОК Доверие

Пазарджик, МГ „Константин Величков“ - NN България

Пловдив, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ - Финансова група Карол

Пловдив, ПГХТТ - Финансова група Карол

Разлог, Професионална гимназия по транспорт - Финансова група Карол

Русе, МГ „Баба Тонка“ - БНП Париба Лични финанси

Русе, ПГ „Дойче шуле-Русе“ - NN България

Свищов, СУ „Димитър Благоев“ - NN България

Силистра, ЕГ „Пейо Яворов“ - БНП Париба Лични финанси

Сливен, ППМГ „Добри Чинтулов“ - NN България

София, 9-та Френска ЕГ „Алфонс Дьо Ламартин“ - БНП Париба Лични финанси

София, 108 СУ „Никола Беловеждов“ - БНП Париба Лични финанси

София, 19 СУ „Елин Пелин“ - Финансова група Карол

София, НПМГ - ПОК Доверие

Шумен, СУ „Сава Доброплодни“ - ДЗИ

 

 

Партньори

 

Корпоративни партньори и дарители:

 

EBRD Community Initiative (Инициатива на ЕБВР)

NN България

БНП Париба Лични финанси

Финансова група Карол

ПОК Доверие АД

Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп

ДЗИ

 

Институционални партньори:

 

Министерство на науката и образованието (МОН)

Комисия за финансов надзор (КФН)

Национална агенция за приходите (НАП)

Асоциация на банките в България (АББ)

Асоциация на българските застрахователи (АБЗ)

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

Българска асоциация за потребителско кредитиране (БАПК)

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)

Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ)

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП)

Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

 

Медийни партньори:

Българско национално радио, Economy.bg, MoitePari.bg, JobTiger.bg, KiK-info.com и други. 

 

Подробна информация за специалното събитие, с което „Практични финанси“ стартира:

http://www.jabulgaria.org/article/news/finansoviiat_sektor_se_obediniava_zad_sazdavaneto_na_celogodishen_kurs_po_finansi_za_gimnazialen_etap

 

Извършени до момента дейности:

Разработване на учебно съдържание – превод, локализация, адаптиране и интегриране на съдържание, разработено от партньорите; създаване на учебно съдържание за смесено обучение (blendedlearning)

Обучение на учители и доброволци за работа по проекта

Пилотиране на проекта в до 25 класа през втория учебен срок на 2017/2018 г.

Предстои:

Въвеждане на курса „Практични финанси“ в до 50 класа/училища през 2018/2019 г.