JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Видео

Зелено предприемачество за устойчиво развитие

2014-09-17

Финансираща институция: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Продължителност на проекта: 29 януари 2014 - 30 април 2015

Бюджет на проекта: 45878,50 евро

Уебсайт на проекта: green.jabulgaria.org


Глобалната загуба на биоразнообразие е повлияна от естеството на бизнес дейностите. В България липсват образователни програми в гимназиален етап за екологичните предизвикателства и начините, по които зеленото предприемачество може да помогне за тяхното решаване. Целта на проекта е да обучи бъдещите лидери на зеления бизнес в България, показвайки им как да вложат екологичното мислене в продуктовия дизайн и производствените процеси. 80 младежи от България и Норвегия ще развият умения и ще получат практически опит в стартирането и управлението на зелен бизнес. По проекта ще бъдат реализирани: онлайн курс по зелено предприемачество с видео лекции на живо; практически Еко лагер в България за най-добре представилите се ученици; конкретни препоръки към образователните институции в България. Основна целева група са учениците в гимназия, които чрез иновативна учебна програма ще разберат на практика как работи зеленият бизнес. Местните общности също ще спечелят, защото техните членове ще бъдат въвлечени в генерирането на бизнес идеи. Джуниър Ачийвмънт България и норвежката организация Young Enterprise Sogn og Fjordane ще обменят опит, разработят и осъществят обучителна програма по зелено предприемачество за гимназиален етап.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Джуниър Ачийвмънт България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Проектът "Зелено предприемачество за устойчиво развитие" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.