JuniorAchievementBulgaria

Обща информация

2015-09-23

Обща информация

 

Какви обучителни програми предлага JA България?

Обученията на учители, които JA България организира и провежда, са съобразени с изискванията на Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.).

Обучителните програми на JA България са одобрени от МОН и са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти: http://iropk.mon.bg.

Към момента JA България предлага 7 обучителни програми (ВИЖ СПИСЪКА), всяка от които е с продължителност 16 учебни часа и носи по 1 квалификационен кредит. За успешно  преминато обучение се издава Удостоверение (съгласно приложение № 14 към Наредба № 12). 

Обученията са насочени към изграждане на практически умения за прилагане на иновативни методи на преподаване, насърчаващи развиването на критичното мислене, екипната работа, комуникативните и лидерските умения на учениците, както и на повишаване на дигиталните компетентности на учителите и насърчаване на смесеното обучение (blended learning). Те помагат на учителите да разширят своя инструментариум с методи и стратегии, които да използват не само при преподаване по програмите на JA България, а и в цялостната си работа.

 

Как JA гарантира качеството на обучението?

JA България има 20-годишен опит в обучението на учители. От създаването си през 1997 г. над 12 000 учители са преминали обучение и са работили по програмите на JA България. Само през последните няколко години в рамките на сътрудничеството на организацията с Министерството на образованието и науката за формиране и развитие на предприемачески компетентности в училище са обучени в рамките на програма „Квалификация“ над 4000 учители от всички етапи.

Всички дейности на JA България, свързани със създаване на учебно съдържание и провеждане на обучения, се осъществяват съгласно въведената Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015.

 

Кои са обучителите на JA България?

Обученията се водят от квалифицирани обучители – учители с опит по програмите на JA България, доказани професионалисти и новатори, прилагащи модерни подходи в ежедневната си работа. Тъй като са от цялата страна, това дава възможности лесно да отговорим на вашите желания за място на провеждане на обучението. 

 

Защо ми е необходимо обучение?

Съгласно Наредба № 12, педагогическите специалисти преминават атестиране на всеки 4 години, през които трябва да придобият най-малко 3 квалификационни кредита. Те избират програмите, по които желаят да се обучават, с цел:

 • усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности;
 • подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
 • удовлетворяване на професионалните си интереси и осигуряване на възможност за планиране на кариерното му развитие;
 • разгръщане на творчеството и иновациите, и за обмяната на добри практики;
 • повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.

 

Защо да избера обучителните програми на JA България?

 • Повишаване на квалификацията и придобиване на кредити, които я удостоверяват
 • Запознаване с новите тенденции в образованието
 • Развиване на практически умения за използване на модерни методи на преподаване
 • Членство в националната мрежа на учители, работещи по програмите на JA България
 • Достъп до продължаваща методическа помощ и подкрепа от JA България
 • Възможности за осъществяване на контакти в международната мрежа на JA

 

Подходящи ли са тези обучения за мен?

JA България предлага обучения за педагогически специалисти от:

 • детски градини
 • училища – обществени и частни
 • центровете за подкрепа за личностно развитие

 

Кога се провеждат обучения?

Графикът на обученията по области и срокът за регистрация се публикуват периодично в секцията на всяка програма.

Обученията се провеждат след сформиране на група от 20 души.

JA България изпраща по имейл потвърждение до подалите заявка за провеждане на обучението на съответната дата заедно с проформа фактура за заплащане на таксата.

В случай че за определената дата и област не се събира група от 20 учители, може да се обединят заявките от съседни области, което се съгласува допълнително с участниците.

При невъзможност да се сформира такава група, JA България информира по имейл подалите заявка и посочва следващата дата в графика.

При наличието на група от 20 желаещи учители за обучение от едно и също училище, може да се организира специално обучение за тях на дата, различна от посочените в графика.

 

Виж график на планираните обучения 

Как да заявя участие в обучение?

Заявката, включително и за групови обучения, се прави онлайн на посочения линк в секцията График на обученията 

 

Как ще получа удостоверението си за преминато обучение?

След успешното завършване на обучителния курс, на посочен от вас e-mail ще бъде изпратен линк към формуляр, в който се посочват необходимите данни за издаване на документа и датата на преминатото обучението. Удостоверението се изпраща на хартиен носител на посочен от вас адрес с препоръчано писмо чрез български пощи, или ако желаете по ЕКОНТ за сметка на получателя.

 

Каква е таксата за  участие?

Таксата за участие на един учител е 120 лв. с ДДС. Тя включва обучение, печатни и електронни материали за всеки участник, учебни комплекти за цялата група. В рамките на обучението участниците работят с материали от програмите и получават достъп до допълнителни онлайн ресурси, предоставяни и редовно актуализирани от JA България.

Таксата не включва разходи за път, настаняване и храна.

JA България предлага следните атрактивни ОТСТЪПКИ от таксата за обучение, които растат с броя на записаните учители от едно училище. Вижте таблицата с отстъпките. 

Таксата се заплаща след формиране на група от 20 души за съответното обучение и потвърждаването й по имейл от офиса на JA България до всички заявили участие преподаватели, в който се изпраща проформа фактура и се посочва краен срок за заплащане на таксата.

Отстъпки за брой учители от едно училище

Брой учители

Стандартна такса

Отстъпка

Такса след отстъпка

1-22

120

 

120

3-4

120

15%

102

5-6 

120

20%

96

7 -11

120

25%

90

12-16

120

30%

84

17-20+

120

35%

78

 

Таксата се заплаща по банков път на следната банкова сметка:

Джуниър Ачийвмънт България

Банка: ДСК София

BIC: STSABGSF

IBAN: BG14STSA93000017677215

Фактурите за заплатени такси се изпращат по електронен път на имейл адреса на училището.