JuniorAchievementBulgaria

Създаване на професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

2017-08-22

Създаване на професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

Създаване на професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Одобрена със заповед № РД09-2766 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

 

Програмата запознава директорите, учителите и другите педагогически специалисти със същността на портфолиото и приложението му в образованието. Подчертават се основните ползи от него от гледна точка на кариерното развитие на педагогическите специалисти. Видовете портфолио според предназначението му и вида на носителя, както и начините на съставяне се представят чрез подробни насоки, примери и практически дейности, организирани като проект за изготвяне на собственото портфолио В края на обучението обучаемите ще притежават необходимите знания и умения за разработване на професионално портфолио съгласно Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Продължителност на обучението:16

Брой кредити:1

Начин на завършване на обучението:Презентация

Форма на обучение:Частично присъствена

 

Данни за лицето за контакт:

Име: Александра Парашкевова

Адрес: ул. "Загоре" 9, София 1124

Телефон: 0877 290844, 029894361

E-mail: aleksandra.parashkevova@jabulgaria.org