JuniorAchievementBulgaria

Обучения

Обща информация

  Какви обучителни програми предлага JA България? Обученията на учители, които JA България организира и провежда, са съобразени с изискванията на Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.). Обучителните програми на JA България са одобрени от МОН и са вписани в Информационния регистърна одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:http://iropk.mon.bg. Към момента JA България предлага 8 обучителни програми, всяка от които е с продължителност от 16 учебни часа и носи по 1 квалификационен кредит. При успешно преминато обучение се издава Удостоверение (съгласно приложение № 14 към Наредба № 12). Обученията са насочени към изграждане на практически умения за прилагане на иновативни методи на преподаване, насърчаващи развиването на критичното мислене, екипната работа, комуникативните и лидерските умения на учениците, както и на повишаване на дигиталните компетентности на учителите и насърчаване ...

прочети >>