JuniorAchievementBulgaria

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден

Министерство на Финансите - Мениджър за един ден