JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Франк Хенеси за обучението по финансова грамотност в училище

2016-02-11

Франк Хенеси за  обучението по финансова грамотност в училище

 

Франк Хенеси, експерт към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

  1.      Защо е необходимо обучението по финансова грамотност да бъде въведено на съвсем ранен етап в училище?

Финансовата грамотност трябва да се разглежда като ключово социално и житейско умение. Основно изискване към образованието е да помогне на децата да осмислят заобикалящия ги свят. Установено е, че учениците учат и разбират сложни понятия по лесно, когато се запознават с тях на по-ранна възраст, и с по-голяма готовност, ако те бъдат поставени в ясен за тях контекст.

  1.      Как финансовата грамотност подпомага отделните хора и обществото като цяло?

За отделните хора ползите от това да бъдат информирани и да вземат самостоятелни решения като потребители означава, че нивото им на удовлетвореност ще бъде по-високо вследствие на по-добрата осъзнатост и развитие.

За държавата ползите от това да има образовано и информирано население подобрява икономическото, социалното и политическото състояние на страната.

  1.      Опитът на Северна Ирландия

Северна Ирландия предприе реформа в учебната програма през 2007 г., като реформите бяга осъществени поетапно, подобно на подхода, предвиден в България. Подходът към финансовата грамотност бе комплексен, като фокусът бе да се адресират мултидисциплинарни теми, където е уместно и удачно, както е в математиката например. Както споменах в моята презентация, фактът, че България планира да въведе отделен предмет Технологии и предприемачество, в допълнение към интегрирането на финансовата грамотност и в други предмети, е вълнуващо постижение.

Отчита се,  че тематичният подход може да бъде постигнат по-лесно в начален етап, където класовете се обучават от един преподавател, който е способен да постави акцент върху връзките между различните предмети. Смята се, че младите хора са по-мотивирани, ако виждат приложимостта и взаимовръзката между нещата, които изучават.

Напоследък средните училища биват насърчавани да използват междупредметни връзки чрез подхода на свързано обучение. Смята се, че важна част от този процес е учениците да бъдат подпомагани да разберат как знанието, придобито в една област, може да се бъде обвързано с друга и как подобни умения биват развивани и затвърждавани чрез различни елементи от учебната програма.