JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Индекс на динамичното предприемачество (IDE)

2019-01-09

Индекс на динамичното предприемачество (IDE)

 

Споделяме с вас информация за индекса на динамичното предприемачество, която може да откриете в оригинал на сайта genglobal.org

 

Защо е важно динамичното предприемачество? Не всеки предприемач и нова фирма имат еднакъм принос към растежа. Динамичното предприемачество е основният фактор за икономическия растеж, диверсификацията на продуктите, иновациите и създаването на квалифицирани работни места. 

 

КАКВО Е ДИНАМИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО?

Динамичното предприемачество включва предприемаческите проекти и компаниите, които няколко години след създаването им са преодолели ранната фаза с по-висок риск за фалит, за да станат (поне) конкурентен малък или среден бизнес с потенциал и стремеж да продължат да растат. Динамичните компании обикновено се основават от екипи, които имат ентусиазъм, стремежи и компетенции, които им позволяват да растат и да използват полезни контактни мрежи, за да преследват стойностни предложения, основани на диференциация, иновации и/ или бизнес възможности, насочени към динамични и скалиращи икономически тенденции. Метафорите за еднорог и газела са едно опростяване, което представлява само малка част от по-сложния феномен на растеж на нови и млади фирми. Динамичното предприемачество включва еднорози и газели, но също така обхваща по-разнообразни и разнородни случаи, приемайки нестабилността вместо линейния растеж. Динамичното предприемачество включва тези фирми, които:

  • растат бързо и непрекъснато по линеен начин;
  • действат известно време, преди се стабилизират и започнат да растат бързо;
  • растат бързо, но понякога по нестабилен начин;
  • нарастват благодарение на портфолиото на предприемача, включващо други фирми;
  • растат умерено, след първоначалния бърз растеж, но по устойчив начин, който им позволява да придобият значимост на пазара.

 

СИСТЕМЕН ПОГЛЕД НА ДИНАМИЧНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Създаването на нова компания е резултат от процес, който през различните етапи и ключови моменти, се влияе от различни социални, културни, политически и икономически фактори. Следователно, системният подход по дефиниция е еклектичен. Индексът на динамичното предприемачесто (IDE) възприема системен подход и се изгражда около 10 ключови социални, културни, икономически и политически измерения, които оказват влияние върху количеството и качеството на възникващите компании.

 

ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Кои са лидерите и тези, които ги следват? Глобалната карта на системните условия за динамично предприемачество показва силни различия между регионите и страните. Америка, както и Северна и Централна Европа осигуряват най-добрите условия за динамично предприемачество, докато Латинска Америка и Африка показват най-неблагоприятните.

Първите места за най-добри условия принадлежат на Съединените щати, Холандия, Сингапур и Финландия, всичките с повече от 65 точки в общия индекс. Това показва, че динамичното предприемачество може да процъфтява в различни видове обществени организации. Основните предимства на тази група страни по отношение на техните последователи са свързани с достъпа до финансиране и платформата на социалния капитал, което улеснява предприемачите да създават контактни мрежи и да създават и направят така, че техните компании да растат. Това се случва в контекста на високо ниво на развитие в по-голямата част от критериите на IDE. Въпреки че четирите лидери проявяват еднаква стойност на IDE, те представляват напълно различни екосистеми по отношение на техните „конфигурации“ и на нивото на „системно равновесие“. Това предполага съществуването на възможности за по-нататъшно развитие дори на върха на класацията.

индекс

Кои държави се приближават до тях? Само няколко страни успяха да намалят разстоянието по отношение на лидерите на класацията в периода 2017-2012 г. Това са Китай, Естония, Ирландия, Дания и Хонконг. Най-голям напредък постигна Естония, следвана от Китай и Ирландия. Подобренията в условията на търсене и финансирането бяха основните източници за намаляване на разликата.

 

РАЗНООБРАЗИЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ В КОНТЕКСТ

Данните за IDE позволяват да се идентифицират 6 вида екосистеми, всяка от които съответства на различни нива на IDE и системно равновесие. Тази класификация включва следните конфигурации:

1. Напреднали системи с проблеми в устойчивостта;

2. Напреднали системи с проактивни правителства;

3. Небалансирани нови конфигурации;

4. Небалансирани начални конфигурации;

5. Конфигурации с неизползвани структурни условия;

6. Конфигурации с ниски условия за динамично предприемачество.

 

Първите две групи съответстват на най-напредналите икономики, третата включва повечето нововъзникващи страни от Югоизточна Азия. Четвъртата група включва повечето страни от Латинска Америка и някои възникващи африкански и азиатски икономики. Петата група съответства на икономиките от Централна и Източна Европа и някои средиземноморски страни (Испания, Португалия, Италия и Гърция). Накрая, шестата група включва останалите развиващи се страни.

В посления доклад за Глобалния предприемачески индекс (GEI Score), България се нарежда сред страните с най-голям напредък от 2017 до 2018 година като заема 69 позиция в общата класация.

GEI score

Легенда: включени са страните, участвали в изледването на GEN и нямат изчислени локални данни

 

Джуниър Ачийвмънт България работи в посока на подобряване на предприемаческата среда в България. За учебната 2017-2018 година организацията е работила с над 27000 ученици и студенти. Преподавателите, с които работихме бяха над 1400, а доброволците над 1600. 

JA 2017-2018