JuniorAchievementBulgaria
header_pic

JA България направи обзор на предприемаческото образование в България

2018-02-07

JA България направи обзор на предприемаческото образование в България

 

 

Като част от инициативата на JAБългария и Фондация Сити (CitiFoundation) за създаването на български EEHUB (Център) за развитие на предприемачески компетентности и образование бе реализирано интернет проучване (deskresearchна съществуващите възможности и документи в сферата на образованието по предприемачество в България. Целта на проучването беше да представи развитието на предприемачеството през годините, като основен акцент е поставен върху моментното състояние и начини на преподаването му в българското училище. Съществен фокус на проучването е анализ на новия Закон за предучилищното и училищното образование, начините на обучение и повишаване на квалификацията на учителите, както и структурирането на резултатите от ученето в сферата.

 

 

Създаването на български HUB (Център) за развитие на предприемачески компетентности и образование беше стартирано на 29 ноември 2017, по време на форума „Инвестираме в хората, преобразяващи Европа“, организиран по случай 20-годишнината на JA в България. Инициативата е част от проект за създаване на нов европейски център за предприемаческо образование, който е стартиран с подкрепата на програма COSME по проект European Entrepreneurship Education Hub (EE-Hub). Корпоративен партньор на инициативата на национално и международно ниво е CitiFoundation, като в България се реализира и с подкрепата на Novartis България. Патрон на инициативата е Министерството на икономиката, като сред институционалните партньори се нарежда и Министерството на образованието и науката.

Една от първите дейности в процеса на създаване на HUBза предприемачески компетентности и образование беше набелязването (mapping) на всички заинтересовани лица в сферата на образованието по предприемачеството, като така бяха идентифицирани повече от 150 организации, които работят в тази посока в България. От всички 150 организации, над 30 ще бъдат поканени за участие в експертни срещи и кръгли маси (национална и международна) за обсъждане на състоянието на предприемачеството в България. Първата експертна среща ще се проведе в първата седмица на април 2018 и ще бъде посветена на европейските препоръки за подобряване на предприемаческата екосистема с представяне на добри практики от други страни от ЕС.