JuniorAchievementBulgaria
header_pic

JA Bulgaria в подкрепа на Иновативните училища

2021-01-26

JA Bulgaria в подкрепа на Иновативните училища

 

Поради засиления интерес към възможността до 31 януари 2021 г. неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища да подадат проекти за кандидатстване за иновативно училище чрез партньорство с JA Bulgaria, екипът ни реши да събере и систематизира информацията за образователните програми на организацията.

Настоящата информационна страница има за цел да помогне за по-лесно идентифициране на иновативните елементи (в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание в и/или 10% от учебните планове и програми на образователен етап), с които училището може да кандидатства за иновативно.

За Ваше улеснение, споделяме с вас официалния сайт на иновативните училища - https://www.ischools.bg/, където ще намерите подробна информация за кандидатстване, начин и насоки за разширяване на обхвата на иновации, електронен формуляр за кандидатстване, често задавани въпроси.

Портфолиото от образователни продукти и услуги на JA Bulgaria включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа.

Образователната философия на JA Bulgaria се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии, което се реализира с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, участващи в процесите на създаване и предоставяне на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа.

Възможните форми за включване на програмите на JA Bulgaria в учебния процес са в избираемите или факултативните часове в раздел Б и В, съгласно Наредба №4 за учебния план (или задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка); като извънкласни дейности, клубни форми и работа по проекти и др.

Програмите на JA Bulgaria за начален етап показват на учениците връзката и значението на образованието за бъдещата им трудова дейност. Този подход помага на учениците да разберат света на икономиката и ги подготвя за по-нататъшното им образование. Чрез разнообразните практически дейности учениците разбират по-добре връзката между това, което изучават в училище и успешното си бъдещо участие в стопанския живот. Повече информация за всяка от програмите за начален етап и техните характеристики, можете да намерите на следния линк: https://www.jabulgaria.org/category/programs/programs_nachalen_etap

Програмите на JA Bulgaria за прогимназиален етап запознават учениците с основни понятия от бизнеса и икономиката, изследват възможности за професионална реализация и развиват умения за управление на личните финанси. Съдържанието и целите на програмите за прогимназиален етап кореспондират с понятията и очакваните резултати в учебните програми по технологии и предприемачество за прогимназиален етап в темата „Икономика“, и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване. Програмите за прогимназиален етап са „Европа и аз“„Това е моят бизнес“„Икономика на успеха“, като повече информация за всяка от тях и техните характеристики, можете да намерите на следния линк: https://www.jabulgaria.org/article/programs/programi_za_progimnazialen_etap

Програмите на JA Bulgaria за гимназиалните етапи помагат на учениците да изградят знания, умения и нагласи, необходими за създаване и управление на иновативен и екологично устойчив бизнес и за резултатно управление на личните финанси. Някои от тях се изучават и в рамките на профил „Технологичен – предприемачество и бизнес“ като задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, както и в часовете по практика. Част от програмите са включени и в разработения от JA Bulgaria проект за училищен учебен план за новия профил „Предприемачески“.

През учебната 2020-2021 г. JA Bulgaria стартира и своята дигитално-базирана Партньорска програма „Иновативни и предприемчиви училища“, в рамките на която предоставя съдържание по задължителните модули за профил „Предприемачески“ във формат за смесено обучение (https://edu-partners.jabulgaria.org/).

Повече информация за всяка от програмите за гимназиален етап и техните характеристики, можете да намерите на следния линк: https://www.jabulgaria.org/article/programs/programi_za_gimnazialen_etap .

Особен интерес от гледна точка на тяхната актуалност, иновативност и интерактивност, представляват следните програми за гимназиален етап, в: \

  •         Тематичната област „предприемачество“ и ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост“ в програмите на JA Bulgaria за гимназиален етап:

 

Програма „Учебна компания”

Програмата е базирана на най-старата и утвърдена програма на JA – „Учебна компания”, призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество”. С детайлните параметри на програмата, можете да се запознаете тук: https://www.jabulgaria.org/article/programs/uchebna_kompaniia

Като част от програма „Учебна компания“, но с подчертана насоченост към иновациите в икономиката и бизнеса, за трета поредна година в Република България се реализира и направление: „Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“, в рамките на съвместен проект на JA Европа и Европейския институт за иновации и технологии „Суровини“ (EIT Raw Materials). Целта на инициативата е да популяризира „кръговата икономика“ (рециклирането и използването на отпадъците като суровини) като концепция, да запознае младежите с предимствата на работата със суровини и природни ресурси и с възможностите за стартиране на бизнес в сферата. Като част от проекта е включена и програма за онлайн обучение (Girls go circular) за кръговата икономика за придобиване на дигитални и предприемачески умения в сферата насочена към стимулиране на младежкото, по-конкретно женско предприемачество. За да се запознаете по-подробно, можете да посетите следния линк: https://www.jabulgaria.org/article/projects/proekt_kragova_ikonomika_surovini_i_prirodni_resursi__na_ja_bulgaria__eit_raw_materials.

Програма „Зелено предприемачество“

Програмата се реализира чрез иновативен модел за смесено обучение, с цел представянето на съдържание по екологосъобразно предприемачество в гимназиите – т.е. комбинация от присъствено обучение в класната стая и обучение, използващо възможностите на съвременните онлайн технологии. Учебната програма по „Зелено предприемачество“ е гъвкав инструмент, който позволява на учителите да експериментират и интегрират части от нея в различни предмети (като биология, химия, география, физика, философия, чужди езици и т.н.) или да я приложат като самостоятелен предмет (например като извънкласна дейност), който би предоставил на учениците задълбочено разбиране на ценностите и принципите на екологосъобразното предприемачество и неговото приложение на практика. В случай, че проявявате интерес към включване на тази уникална и без аналог програма в образователната дейност на вашето училище, посетете следния линк: https://www.jabulgaria.org/article/programs/zeleno_predpriemachestvo_greent .

 

  •         Тематична област „финансова грамотност“ като част от новата Националната стратегия за финансова грамотност:

На 21 януари 2021 г. изтече срокът за обществено обсъждане на първата за страната Национална стратегия за финансова грамотност и проекта за реализация на дейностите към нея. В стратегическия документ, като основни целеви групи са очертани ученици и преподаватели в различните етапи на системата на училищно образование, вкл. и в гимназиален етап.

Училищата, които имат нагласа да се развиват своята дейност съобразно нововъведенията в сферата на финансовата грамотност у нас, могат да се запознаят със следните програми на JA Bulgaria.

 

Програма „Практични финанси“

Програмата е първият в страната цялостен курс по финансова грамотност за гимназиален етап.

Целите на програмата са: разширяване на придобитите знания за кръгообразния поток на икономическата дейност и ролята на домакинствата; формиране на умения за отчитане на финансовите измерения при целеполагане и планиране; разширяване на придобитите знания и умения за управление на личните финанси във всички техни аспекти – печелене на доходи, спестяване и инвестиране, бюджетиране, поемане на дълг, управление на риска, планиране на пенсионни доходи и разумно потребление; надграждане на уменията за кариерно ориентиране.

Учебната програма е пряко обвързана с обучението по технологии и предприемачество в VІІІ и ІХ клас. Тя надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по технологии и предприемачество и спомага за изграждането на всички ключови компетентности, като се поставя специален акцент върху инициативността и предприемчивостта. По-конкретно, тя допълва изучаваното по технологии и предприемачество в VІІІ и ІХ клас и разширява обхвата на изучаваните понятия в областите на компетентност „Образование и кариера“ и „Икономика“, като поставя акцент върху кариерното ориентиране и връзката между образование и доходи, както и управлението на личните финанси. Още информация за тематичния обхват на програмата, можете да намерите тук: https://www.jabulgaria.org/article/programs/praktichni_finansi

 

Програма „Лични финанси“

Програмата се фокусира върху печеленето, разумното харчене, съставянето на бюджет, спестяването и инвестирането, внимателното използване на кредит и защитата на личните средства. Понятията от областта на финансовата грамотност се разглеждат с примери от ежедневието и чрез решаване на практически казуси. Развиват се уменията на учениците за разрешаване на проблемни ситуации, работа в екип, организираност, комуникация и лидерство, чрез което се стимулира тяхната предприемчивост и инициативност. Учениците усвояват основните понятия чрез практически дейности, които включват дискусии, игри, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, ролеви игри и др. В часовете могат да се канят външни лектори, да се организират посещения в реална работна среда, да се провеждат състезания от местен характер и инициативи в рамките на Световната седмица на предприемачеството, Световната седмица на парите и др. Вижте още за програмата, на следния линк: https://www.jabulgaria.org/article/programs/lichni_finansi.

 

Екипът на JA Bulgaria Ви пожелава успех в процеса на създаване и имплементиране на образователни иновации!