JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Смесеното обучение (blended learning) повишава предприемаческите и дигиталните умения на момичетата

2020-02-18

Смесеното обучение (blended learning) повишава предприемаческите и дигиталните умения на момичетата

 

 

През последните 9 месеца, близо 600 момичета на възраст между 12 и 18 години участваха в общо 20 уъркшопа, посветени на дигиталните и предприемаческите умения.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) и консорциум от офиси на Junior Achievement, съставен от JA България, JA Гърция, JA Литва, JA Румъния, JA Сърбия и JA Европа, заедно с нашия партньор – Apps for Good, се обединиха, за да предоставят обучение по предприемачески и дигитални умения, които са от съществено значение за бъдещия кариерен път на младите момичета, в синхрон с Плана на ЕС за действие в областта на цифровото образование.

Докато цифровите и предприемаческите умения са широко търсени от бизнеса в цяла Европа, Мониторът на цифрово предприемачество на Европейската комисия посочва, че по-голямата част от Европейските държави имат сравнително ниско ниво по отношение на дигиталната предприемаческа култура, особено тези в регионите на Средиземноморието и Източна Европа. По-тревожното е, че разликата се увеличава още повече – в Европа има четири пъти повече мъже, отколкото жени, които изучават предмети, свързани с ИКТ, а делът на мъжете, работещи в дигиталния сектор, е 3 пъти по-голям от този на жените.[1]

В тази връзка, целта на EIT и JA бе да подпомогне младите момичета да придобият предприемачески и дигитални умения и компетенции, чрез „смесено обучение“ (blended learning): искахме да обединим нашия подход и инструменти за обучение по предприемачество с технологичното образование. От нашия опит в JA знаем, че обучението по предприемачество е изключително ефективен начин за учене, тъй като предоставя на учениците възможност да учат чрез практика (learning by doing). В конкретния проект, участниците трябваше да създадат мобилно приложение в отговор на реален социален проблем.

Проучването, проведено в края на проекта, доказва големия успех на подхода! От обратната връзка, получена от участниците, знаем, че повечето от тях са имали положително и удовлетворяващо преживяване. В съответствие с поставените цели на проекта, 92% от момичетата са проявили интерес да станат предприемачи и / или да работят в технологичния сектор (87%). Данните показват също, че уъркшопите повишават самочувствието им и че сега те се чувстват по-уверени да постигат своите цели. Респондентите също потвърждават, че са усвоили умения като работа в екип и комуникация (94%), които са две от най-търсени умения на пазара на труда днес.

Благодарни сме за възможността да пилотираме подобен проект и се радваме да доразвием нашия подход в смесеното обучение (blended learning), за да помогнем на младите европейци да са подготвени за бъдещето.

 

Вижте какво смятат нашите участници за преживяването: youtube.com/EITDigital

 

[1] http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50224