JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Включете се в научно-практическа конференция - „Смесеното обучение в българското училище – модернизиране на образованието чрез технологиите“

2017-10-20

Включете се в научно-практическа конференция - „Смесеното обучение в българското училище – модернизиране на образованието чрез технологиите“

Уважаеми колеги,

Благодарим на всички, заявили до този момент участие в конференцията „Смесеното обучение в българското училище – модернизиране на образованието чрез технологиите“.

Поради факта, че срокът за записване съвпадна с края на учебната година и с приключването на административните задължения, решихме да обявим Втора покана за участие с доклад:

Очакваме Вашите резюмета до 15 август 2017 г. на: https://form.jotformpro.com/71695226398974

Регистрация за конференцията без доклад можете да направите до 30.09.2017 г. на: https://form.jotformpro.com/72071212498959

Не чакайте крайния срок – местата са ограничени! 

 

 

JA БЪЛГАРИЯ, ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

В ПАРТНЬОРСТВО И С ПОДКРЕПАТА НА SAMSUNG ELECTRONICS БЪЛГАРИЯ

 

организират

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема:

 

„СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ –

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИТЕ“

20 октомври 2017 г.

 

Целта на конференцията е популяризиране на подхода на смесеното обучение (blended learning). Тя е насочена към педагогически специалисти – учители, директори, преподаватели, докторанти и студенти в сферата на педагогиката, като им дава възможност да споделят своя опит в прилагането на смесено обучение чрез различни онлайн инструменти, като специален акцент в конференцията е онлайн платформата www.smartclassroom.bg, създадена от Samsung Electronics България и JA България.  

Докладите могат да бъдат разработени в следните тематични направления, но без да се ограничават само до посочените области и при условиече отговарят на целите наконференцията:

 

 

1. Предимства на смесеното обучение

 •        Повишаване на мотивацията и ангажираността на учениците в учебния процес чрез смесено обучение
 •        Персонализиране на образованието чрез смесено обучение
 •        Организацията на времето на учителя
 •        Организиране и администриране на учебния процес в онлайн среда
 •        Предизвикателства и възможности на смесеното обучение за ученици и учители

2. Методически аспекти на смесеното обучение

 •        Възможности за използване на обърната класна стая, техники за колаборативно обучение, интерактивни дейности, споделяне на съдържание и опит и др.
 •        Планиране на урочни единици и създаване на допълнителни ресурси
 •        Успешно интегриране на онлайн инструменти в средата на smartclassroom.bg
 •        Оценяването при смесеното обучение
 •        Обучението по предприемачество (предмет по избор) чрез смесено обучение
 •        Специфика на използването на смесено обучение на всеки от етапите на училищното образование
 •        Дизайн и разработване на съдържание на smartclassroom.bg

3. Осигуряване на среда за прилагане на смесено обучение

 •        Развиване на дигиталните умения на учители и ученици за успешно прилагане на смесено обучение
 •        Проблеми на инфраструктурата и начини на преодоляването им за осигуряване на качествено смесено обучение
 •        Финансови и управленски аспекти на въвеждането на смесеното обучение в училищата
 •        Въпроси на интелектуалната собственост при използване на онлайн ресурси за създаване на образователно съдържание

4. Добри практики в прилагането на смесено обучение

 

Допуска се участие със самостоятелни или колективни разработки, които не са публикувани в други издания. Представените доклади ще бъдат издадени в специален сборник и ще бъдат публикувани онлайн на smartclassroom.bg. Участниците в конференцията имат право на квалификационни кредити.

 

 

Заявки за участие с примерна тема на доклада, имена на автора/ите, месторабота или учебно заведение (за студенти) и резюме до 10 реда, се попълват в следния електронен формуляр:

 

Срокове:

 •        10.07.2017 г. – за подаване на предварителни заявки за участие с доклад
 •        15.08.2017 г. – за подаване на заявки за участие с доклад
 •        20.09.2017 г. –  за предаване на готовите доклади от заявилите участие
 •        30.09.2017 г. – за регистрация за присъствие на конференцията без доклад 

 

Изисквания за оформление на докладите:

 •        Обем – между 8 и 12 стандартни машинописни страници (1800 знака), вкл. фигури, таблици, снимки, библиография и др.
 •        Всеки доклад трябва да бъде придружен от резюме и ключови думи на английски език.
 •        Шрифт на текста – Times New Roman, 12 pt, нормален, междуредие – 1,5, всички полета на страницата – 2,5 см

 

Заявилите участие ще получат подробни указания относно техническото оформление, структурата, начина на цитиране и стандарта за използваната литература. Рецензентите на докладите се определят от ФНПП и ФНКФ.

 

Заявка за участие с доклад: https://form.jotformpro.com/71695226398974

 

Регистрация без доклад: https://form.jotformpro.com/72071212498959