JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Бизнес етика

2014-09-16

Бизнес етика

 

Това е интердисциплинарна програма, която възпитава умения за вземане на етични решения. Учениците се запознават с основите на етиката, общочовешките ценности и етичните принципи в бизнеса, и се учат как да изграждат организационна култура, основана на етичните принципи. Така развиват социалноотговорно етично поведение в различни сфери на училищната и извънучилищната дейност. Основният фокус на програмата е върху готовността за работа.

Целите на програмата са:

  •         Да изгради у учениците умения да разпознават, анализират и използват теоретични постановки, терминология и понятия, свързани с етиката.
  •         Да изгради у учениците умения да анализират своите етични ценности и да си поставят приоритети, като разпознават ключови етични проблеми на работното място.
  •         Да представи модели за вземане на решения при етична дилема.
  •         Да спомогне за преодоляване на предубежденията на работното място.
  •         Да създаде умения за работа в екип.

 

Програмата съдържа дванадесет теми, които могат да бъдат преподавани както от учител, така и от бизнес доброволец. Може да се съчетае в рамките на една учебна година с програма „Умения за успех“.

Учебните материали включват ръководство за учителя и доброволеца, работна тетрадка за ученика, CD с материали – ситуационни карти, банери, чеклисти, плакати.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН КЛАС: 9 до 12 клас

БРОЙ ЧАСОВЕ: 36

 

СЪДЪРЖАНИЕ: програмата включва 12 теми

 

Урок 1: Въведение в етиката – остров Етос

Учениците участват в симулация, която ги въвежда в темата за етиката. Изследват обосновката и логиката на етичните стандарти в една взаимозависима група.

Урок 2: Лична етика – ценности, цели и избори

Учениците анализират личните си етични вярвания и изследват собствените си ценности и цели. Учениците започват да правят планове за постигане на своите едно-, пет- и десетгодишни цели.           

Урок 3: Етичната дилема – как да решим?

Урокът въвежда четири основни теории за етиката, които учениците прилагат към различни сценарии, като едновременно анализират своята лична етична философия.

Урок 4: Етика в работата – етични решения

Учениците се запознават с модел на вземане на етични решения и оценяват своите лични процеси на вземане на решения.

Урок 5: Организационна етика

Учениците изследват професионалните задължения и етичните конфликти в различните отдели на една компания. Работейки в групи, те прилагат придобитите знания в реална ситуация.

Урок 6: Социална отговорност

Работейки в групи, учениците се запознават с двете доминиращи, но противоречащи си теории за социалната отговорност в бизнес етиката и съпоставят своите лични вярвания и поведение с двете теории.

Урок 7: Глобална бизнес етика – мултинационални въпроси

Чрез ролева игра учениците изследват няколко сложни етични въпроса от глобалния бизнес. Този финален урок интегрира общи понятия от цялата програма.     

Урок 8: Етичен кодекс на остров Етос

Учениците ще научат колко е важен етичният кодекс и ще се упражнят в писането на такъв за своя остров Етос.

Урок 9: Герои, модели за подражание и ментори

Учениците научават за значението на външната помощ в процеса на вземане на етично решение. Те изследват характеристиките на героите, моделите за подражание и менторите и значението им за нашия живот.

Урок 10: Лоши избори и погрешна логика

Учениците се запознават с 10 погрешни съждения и използват критично мислене, за да могат да действат според това, което знаят, че е етично.

Урок 11: Организационна етика – маркетинг срещу пропаганда

Учениците научават за организационната етика. 

Урок 12: Етика на служителите

Учениците изследват практическите етични насоки и указания, които биха могли да срещнат в работния живот. Работейки в групи, те създават социални реклами.