JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Европа и аз

2018-02-20

Европа и аз

 

 

Програмата изгражда практически знания за природните, човешките и капиталовите ресурси в Европа, които се използват от бизнеса за производството на стоки и услуги.

 

ФОКУС

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

  • Да разшири и допълни учебната програма по технологии и предприемачество в прогимназиален етап.
  • Да разгледа използването и важността на ресурсите в контекста на бизнес операциите.
  • Да разшири познанията на учениците за различни места, градове и държави в Европа.
  • Да разшири познанията на учениците за производството и дистрибуцията на стоки и услуги в различните страни и региони.
  • Да помогне на учениците да развият разбирането си за бизнес специализация и взаимозависимост.
  • Да ги научи да взимат практически решения с оглед  разумното използване на ресурсите.
  • Да помогне на учениците да разберат същността на входящите и изходящи парични потоци, както и  ролята на печалбата и загубата за успеха на един бизнес.

 

Очакваните резултати от обучението пряко кореспондират с учебната програма по технологии и предприемачество за 5 клас в темата „Икономика“, и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН КЛАС: 5 клас

БРОЙ ЧАСОВЕ: 34

ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

● В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове

● В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)

● В извънкласна подготовка – в проект „Твоят час“ и др. проекти

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Програмата включва 6 теми.

 

1. Какво представляват регионите и ресурсите?

Учениците се запознават с природните, човешките и капиталовите ресурси, които са необходими на предприемачите, за да произвеждат и продават даден продукт.

2. Място, което познавам: място, което може би не познавам

Учениците разглеждат региони в Европа и ресурсите, които различните видове бизнес използват за производството на продукти.

3. Добавена стойност, продукти и етикети

Учениците разглеждат стъпките при формиране на добавената стойност на конкретен продукт. Те обсъждат предимствата при избора на една държава пред друга за производството на даден продукт.

4. Факти и решения

Учениците разглеждат връзката между ресурси, приходи и разходи в даден бизнес. Запознават се как недостигът определя решаването на трите основни икономически въпроса: Какви стоки и услуги да се произвеждат? Как да се произвеждат? За кого?

5. Ресурси в движение

Учениците научават, че бизнесите си набавят ресурси от различни региони. Учениците откриват начини, по които бизнесите работят заедно, за да произведат даден продукт.

6. Крайният резултат

Учениците участват в игра за входящите и изходящите парични потоци. Те изчисляват печалбата и загубата и осмислят значението на кредитирането за бизнеса.

 

Понятията и очаквани резултати от обучението са представени подробно в учебната програма.

Учебните материали се предлагат в комплекти за 15 или за 30 ученици и съдържат ръководство за учителя и консултанта с подробни примерни планове за дейности по темите, информативни работни тетрадки, плакати и други материали за изпълнение на дейностите.