JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Икономика

2014-09-16

Икономика

 

Програма "Икономика" на Джуниър Ачийвмънт е курс за един учебен срок или за цяла учебна година, който дава възможност на учениците да изследват икономическите системи, да наблюдават бизнес операции, да изучават зараждащата се глобална икономика, да придобият знанията и уменията, необходими за всеки компетентен гражданин, работник и потребител.

Целогодишна програма: 32-36 седмици
Брой часове на седмица: 2-3
Ученици на възраст: 16-22

Цели и задачи

Програмата Икономика на Джуниър Ачийвмънт е курс за един учебен срок или за цяла учебна година, който дава възможност на учениците да изследват икономическите системи, да наблюдават бизнес операции, да изучават зараждащата се глобална икономика, да придобият знанията и уменията, необходими за всеки компетентен гражданин, работник и потребител.

Предмет

 • Описва основните икономически проблеми и същността на предприятието на свободната инициатива
 • Описва ценовата система, илюстрира взаимодействието на търсенето и предлагането и определянето на равновесна цена, разпределянето на ресурси и изучава теми, свързани с потреблението.
 • Разглежда ролята на предприемача и организирането и финансирането на бизнес. Изучава процеса на производство, производителността, пазарната структура и пазарните стратегии.
 • Изучава ролята на труда, правителството и на централната банка/федералния резерв в държавата.

Съдържание на програмата

 • Абсолютно и сравнително предимство
 • Икономически стимули
 • Икономически институции
 • Икономически системи
 • Разменни валутни курсове
 • Правителство
 • БВП
 • Разпределяне на доходите
 • Инфлация и дефлация
 • Труд
 • Пазари / пазарна структура
 • Монетарна и фискална политика
 • Пари
 • Алтернативни разходи
 • Производителност
 • Спестявания / Инвестиции 
 • Недостиг, търсене и предлагане
 • Търговия
 • Безработица

Методология

Комбинация от традиционната теория в съчетание с практически упражнения и компютърни симулации, подпомагани от компютърен софтуер и присъствието на доброволен бизнес консултант. Упражненията включват: дискусии, игри, прожектиране на видео филми, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, игри по роли и др.

Необходими условия и техника

 • Стандартна класна стая
 • Достъп до видео, проектор, PC & принтер от време на време
 • Учители и други необходими човешки ресурси
 • Учители по Икономика, Гражданско образование, География / История и/или Английски ез.
 • Доброволни бизнес консултанти (опитни бизнесмени / родители / дипломирани икономисти) обучени от Джуниър Ачийвмънт Интернешънъл.
 • Литература и други необходими материали за обучение
 • Учебник за ученика
 • Помагало за ученика
 • Ръководство за учители и консултанти
 • Комплект за Ученическата фирма(акции, длъжностни характеристики, Формуляри за финансови отчети, Книга на акционерите, Таблица за отчитане на продажбите, Графика за отчитане на продажбитe
 • Папки с документи за различните отдели, Ведомости за заплати, Етикети с надпис Джуниър Ачийвмънт за стоката, Табелки с имената на служителите, Структурна схема на фирмата, Ръководство за учителите и бизнес консултантите)