JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Лични финанси

2021-09-23

Лични финанси

 

Програмата се фокусира върху печеленето, разумното харчете, съставянето на бюджет, спестяването и инвестирането, внимателното използване на кредит и защитата на личните средства. Понятията от областта на финансовата грамотност се разглеждат с примери от ежедневието и чрез решаване на практически казуси.

Цели на програмата:

  •         Да разшири и допълни учебната програма по технологии и предприемачество в първи гимназиален етап.
  •         Да развие уменията на учениците да разпознават основните елементи на личните финанси – печелене на доходи, спестяване и инвестиране, съставяне на бюджет, използване на кредит, управление на риска и разумно потребление,
  •         Да насърчи учениците да поставят конкретни цели за финансовите си нужди и желаното качество на живот,
  •         Да изгради практически умения у учениците да прилагат наученото в личния си финансов план.

Съдържанието е базирано на резултатите от национално представително проучване за нивото на финансова грамотност на българските ученици, проведено от Джуниър Ачийвмънт България съвместно с Министерството на образованието и науката и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през 2016 г. Включени са практически казуси, игри и упражнения, разработени от представители на финансовия сектор. Програмата спомага за изграждането на всички ключови компетентности, като се поставя специален акцент върху инициативността и предприемчивостта. Използва се методиката на преподаване на Джуниър Ачийвмънт, която се основава на учене чрез правене, интерактивност и привличане на хора от бизнеса в учебния процес.

Развиват се уменията на учениците за разрешаване на проблемни ситуации, работа в екип, организираност, комуникация и лидерство, чрез което се стимулира тяхната предприемчивост и инициативност. Учениците усвояват основните понятия чрез практически дейности, които включват дискусии, игри, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, ролеви игри и др. В часовете могат да се канят външни лектори, да се организират посещения в реална работна среда, да се провеждат състезания от местен характер и инициативи в рамките на Световната седмица на предприемачеството, Световната седмица на парите и др. Очакваните резултати от обучението пряко кореспондират с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по технологии и предприемачество. Учебните материали включват ръководство за учителя и доброволеца и работна тетрадка за ученика.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН КЛАС: 8 до 9 клас

БРОЙ ЧАСОВЕ: 36

 

СЪДЪРЖАНИЕ: програмата включва 6 теми

 

1. Планиране на доходите

В тема „Планиране на доходите“ се разглежда планирането като основен елемент от управлението на личните финанси и финансовите измерения на основни събития от живота. Поставя се акцент върху важността от пенсионното планиране.

2. Спестяване през целия живот

В тема „Спестяване през целия живот“ се анализира ролята на спестяването и инвестирането при управлението на личните финанси и необходимостта от план за спестяване на всеки етап от живота.

3. В рамките на бюджета

В тема „В рамките на бюджета“ се разглеждат видовете доходи и разходи на физическите лица, като се отделя специално внимание на данъците върху доходите и социалните осигуровки. Съставя се семеен бюджет и се анализират причините за трудностите при планирането и спазването на бюджета.

4. Решение за кредит

В тема „Решение за кредит“ основните акценти са върху последиците от разумното и неподходящото използване на кредит. Разглеждат се различни видове кредити и предимствата на електронните разплащания.

5. Управление на риска

В тема „Управление на риска“ учениците се запознават с понятието „риск“ като вероятност за настъпване на неблагоприятни събития и застраховката като възможност за противодействие срещу тях. Разглеждат се различните видове застраховки с акцент върху животозастраховането. Сравняват се плюсовете и минусите на различни финансови инструменти.

6. Разумният потребител

В тема „Разумният потребител“ акцентът е върху рискове за личните финанси и негативните последици от тях. Разглеждат се правата на потребителите, както и сигурността при картови разплащания. Създават се социални реклами като начин на информиране за възможните рискове, свързани с личните финанси и начините за защита от потенциални загуби.