JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Нашето семейство

2018-02-16

Нашето семейство

 

Програмата представя ролята на семействата в местната икономика и обяснява как членовете  на семейството допринасят за благосъстояние на общността чрез своите професиите и бизнес. Разглеждат се основни понятия от областта на финансовата грамотност, които са обяснени по подходящ за възрастовата група начин. Учениците научават какво представляват нуждите и желанията, запознават се с различни професии, анализират своите умения, идентифицират стоките и услугите, предоставяни от местния бизнес.

 

ФОКУС

 

ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА СА:

  •         Да допълни учебната програма по технологии и предприемачество в начален етап.
  •         Да помогне на учениците да разберат, че членовете на семейството работят и получават пари, за да заплащат за своите нужди и желания.
  •         Да запознае учениците с различните професии на членовете на семейството.
  •         Да разшири познанията на учениците за това как всеки един член на семейството допри­нася за неговото благосъстояние.
  •         Да помогне на учениците да разберат, че за да могат да плащат за своите нужди и желания трябва да работят.
  •         Да покаже на учениците значението на образованието за тяхното бъдеще.

Очакваните резултати от обучението пряко кореспондират с учебната програма по технологии и предприемачество за 2. клас в темата „Професии и предприемачество“ и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване.

Препоръчителен клас: 2. клас

Брой часове: 32

Възможни форми на преподаване:

  •         В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове
  •         В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)
  •         Като извънкласна дейност – например по проект „Твоят час“ и др. проекти

 

Съдържание: Програмата включва 5 теми.

1. Нашето семейство 

Учениците обсъждат по какво си приличат и се различават семействата и как те заедно правят по-хубаво мястото, където живеят.

2. Нуждите и желанията на нашето семейство

Учениците разбират, че всички семейства се нуждаят от храна, облекло и подслон и започват да правят разлика между нужда и желание.

3. Професиите в нашето семейство 

Учениците разбират, че като работят, семейството получава пари, за да плаща за своите нужди и желания.

4. Да открием на картата

Учениците откриват как семейството удовлетворява своите нужди и желания.     

5. Да платим за нашите нужди и желания

Учениците научават, че за да могат да плащат за своите нужди и желания, те трябва да работят.

 

Понятията и очаквани резултатите от обучението са представени подробно в учебната програма.

Учебните материали се предлагат в комплекти за 15 или за 30 ученици и съдържат ръководство за учителя и консултанта с подробни примерни планове на темите, книжки за оцветяване с работни листове за ученика, плакати и други материали за изпълнение на дейностите.