JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Нашият град

2018-02-16

Нашият град

 

Програмата запознава с различните видове бизнес и многообразието от работни места в един град. Разглеждат се основни понятия от областта на предприемачеството и готовността за работа, които са обяснени по подходящ за възрастовата група начин. Изследват се кариерните възможности и взаимовръзката между различните предприятия в града. Учениците научават как да прилагат уменията си на работното място и как с работата си допринасят за развитието на града.

 

ФОКУС

 

Целите на програмата са:

  •         Да допълни учебната програма по технологии и предприемачество в начален етап.
  •         Да помогне на учениците да открият многообразието от професии и работни места.
  •         Да разшири познанията на учениците за видовете бизнес в общността.
  •         Да разшири разбирането на учениците за необходимостта на бизнеса от работници с различни умения.
  •         Да развие разбирането на учениците как работниците прилагат своите умения в работата си.
  •         Да повиши познанията на учениците за приноса на бизнеса за града.
  •         Да покаже на учениците значението на образованието за бъдещото им професионално развитие.

Препоръчителен клас: 3. клас

Брой часове: 32

Възможни форми на преподаване:

  •         В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове
  •         В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)
  •         Като извънкласна дейност – например по проект „Твоят час“ и др. проекти

 

Съдържание: Програмата включва 5 теми.

Очакваните резултати от обучението пряко кореспондират с учебната програма по технологии и предприемачество за 3. клас в темата „Професии и предприемачество“ и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване.

Понятията и очаквани резултатите от обучението са представени подробно в учебната програма.

Учебните материали се предлагат в комплекти за 15 или за 30 ученици и съдържат ръководство за учителя и консултанта с подробни примерни планове на темите, книжки за оцветяване с работни листове за ученика, плакати и други материали за изпълнение на дейностите.