JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Практични финанси

2021-09-28

Практични финанси

 

Учебната програма е пряко обвързана с обучението по технологии и предприемачество в VІІІ и ІХ клас. Тя надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка по технологии и предприемачество и спомага за изграждането на всички ключови компетентности, като се поставя специален акцент върху инициативността и предприемчивостта. По-конкретно, тя допълва изучаваното по технологии и предприемачество в VІІІ и ІХ клас и разширява обхвата на изучаваните понятия в областите на компетентност „Образование и кариера“ и „Икономика“, като поставя акцент върху кариерното ориентиране и връзката между образование и доходи, както и управлението на личните финанси.

Осъществяват се интердисциплинарни връзки с предмети като математика, български език и литература, информационни технологии, история и цивилизации, гражданско образование, което улеснява въвеждането на финансовата грамотност като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка. Същевременно учебната програма по „Практични финанси“ доразвива „Лични финанси“ – образователна програма на Джуниър Ачийвмънт България, предназначена за разширена или допълнителна подготовка на ученици от VІІІ клас. Така се осъществява приемственост с обучението по предприемачество в първи гимназиален етап в частта, свързана с финансовата грамотност, като усвоените знания, умения и отношения се разширяват, надграждат и задълбочават. Учениците разпознават начините, по които финансовите им избори влияят върху качеството им на живот.

Целите на програмата са:

  •         Разширяване на придобитите знания за кръгообразния поток на икономическата дейност и ролята на домакинствата.
  •         Формирането на умения за отчитане на финансовите измерения при целеполагане и планиране.
  •         Разширяване на придобитите знания и умения за управление на личните финанси във всички техни аспекти – печелене на доходи, спестяване и инвестиране, бюджетиране, поемане на дълг, управление на риска, планиране на пенсионни доходи и разумно потребление.
  •         Надграждане на уменията за кариерно ориентиране.

Тези цели пряко кореспондират със следните специфични цели на обучението по технологии и предприемачество за първи гимназиален етап, посочени в държавния образователен стандарт:

  •         Активизиране инициативността и предприемчивостта на учащите се.
  •         Мотивиране на учащите се за осъществяване на информиран избор за кариера.
  •         Осъзнаване на възможностите за кариерно развитие и избор на подходяща профилирана подготовка във втори гимназиален етап.
  •         Разширяване на знанията, осигуряващи икономическа и финансова грамотност.

Водещите подходи на обучение следват модела на Джуниър Ачийвмънт, а именно – учене чрез практика; учене чрез преживяване и смесено обучение (blended learning) и привличане на хора от бизнеса в учебния процес за осъществяване на връзка между изучаваното в училище и реалния живот.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН КЛАС: 9 до 12 клас

БРОЙ ЧАСОВЕ: 72

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Учебното съдържание е структурирано в 12 теми. Към всяка тема се насърчават разнообразни практически дейности – провеждане на проучвания, анализ и обработка на резултати, чрез което се подпомага изграждането на умения за вземане на аргументирани решения. На учениците се предоставя възможност както за самостоятелна, така и за екипна работа с различни източници на информация, като се стимулират критичното мислене и уменията за презентиране.

 

Тема 1. Движение на парите в икономиката. Темата разглежда ролята на парите в икономиката и техните функции, като се изследва кръгообразният поток на икономическата дейност и основните участници в него. Акцентът е върху ролята на домакинствата на различните пазари и произтичащите от нея доходи и разходи за тях.

Тема 2. Образование, кариера, доходи. Темата се отнася до финансовите последици от избора на образование и кариера – разходи в средносрочен и очаквани доходи в дългосрочен план. Основните акценти са върху връзката между избора на кариера, необходимото за нея образование и бъдещите доходи. Стимулира се изграждането на умения за себепознаване и използване на разнообразни източници на информация за кариерното ориентиране.

Тема 3. Житейски събития. Темата включва финансовите измерения на някои житейски събития и свързаните с тях решения, които имат отражение върху личните финанси. Изграждат се познания и умения, които са от базова необходимост за вземането на решения, свързани с финансови продукти и услуги.

Тема 4. Ролята на държавата. В темата се допълва моделът на кръгообразния поток на икономическата дейност, като се включва ролята на държавното управление. Анализира се структурата на държавния и общинските бюджети, както и финансирането на обществените блага чрез осигуровки и данъци.

Тема 5. Бюджетиране. Акцентът в темата е върху необходимостта и значението на финансовото планиране въз основа на приоритизиране и класифициране на разходите за различни потребности. Бюджетирането се разглежда като основен елемент от управлението на личните финанси, чрез което се отчитат финансовите измерения на основни събития в живота.

Тема 6. Спестяване. В темата се разглежда ролята на спестяването за постигане на цели и като противодействие на финансовата уязвимост. Насърчава се изграждане на разбиране за необходимостта от планиране на спестяването на всеки етап от живота. Анализират се характеристиките на различни възможности за спес- тяване и избора на подходящ финансов продукт.

Тема 7. Дълг. Темата представя понятието за дълг и ефекта му върху финансовото благосъстояние на домакинството. Поставя се акцент върху основните характеристики на кредитите и се насърчава практическа работа с кредитни калкулатори, сравняване и анализ на кредитни продукти по техните основни показатели. Изследва се ролята на кредитните институции, търговските и централната банка.

Тема 8. Платежни услуги. Темата акцентира върху различни банкови и платежни сметки, както и електронни канали за разпореждане с тях. Прави се разграничение между електронните пари и виртуалните валути, като се разглеждат предимствата и недостатъците на този вид плащания и основните рискове, свързани с тях.

Тема 9. Инвестиране. Темата разглежда инвестирането, като се подчертават неговите отлики от спестяването. Поставя се акцент върху характерните особености на популярни инвестиционни възможности от гледна точка на риска, ликвидността и доходността им. Представя се дейността на капиталовите пазари и инвестиционните посредници. Насърчава се практическата работа свързана с анализ на данни с оглед изгодност на инвестицията, както и създаването на инвестиционен портфейл.

Тема 10. Управление на риска. В темата се поставя акцент върху застраховането като начин за управление на риска и намаляване на негативния ефект от неблагоприятни събития върху личните финанси. Разграничават се основните дялове на застраховането – общо (имуществено и на отговорности) и животозастраховане. Насърчава се практическата работа свързана с анализ на застрахователни продукти.

Тема 11. Пенсиониране. В темата се аргументира необходимостта от ранно пенсионно планиране. Сравняват се капиталовият и солидарният принцип, при който функционира всеки от стълбовете на пенсионната система. Поставя се акцент върху третия стълб, както и други възможности за осигуряване на допълнителен доход в пенсионна възраст. Стимулира се практическата работа, свързана с планиране на доходите при пенсиониране, както и с избора на пенисонноосигурително дружество.

Тема 12. Разумен потребител. Темата засяга рисковете за личните финанси в резултат на нелоялни търговски практики. Акцентът е върху основните права на потребителите, гарантирани от законодателството в България и Европейския съюз, както и институциите, към които се подават жалби и сигнали. Представени са някои от най-разпространените финансови измами и се поставя акцент върху начините за предпазване от тях.