JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми за гимназиален етап

2018-02-21

Програми за гимназиален етап

 

Програмите за гимназиалните етапи помагат на учениците да изградят знания, умения и нагласи, необходими за създаване и управление на собствен бизнес. Учениците придобиват познания за основни понятия в бизнеса и икономиката, изследват своите интереси и възможности за бъдеща кариера и изграждат практически умения за управление на личните финанси.

В процеса на обучение младите хора развиват качества, необходими на предприемача: умения за вземане на решения, лидерски качества, умения за общуване, водене на преговори, организиране и управление на времето и др., като същевременно имат възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса.

Съдържанието и целите на програмите кореспондират с понятията и очакваните резултати в учебните програми по технологии и предприемачество за 8. и 9. клас в темите „Професия и кариера“, „Пазарна икономика, „Предприемачески процес“, „Предприемаческа инициатива“ и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване.

Възможните форми за включване на програмите в учебния процес са в избираемите или факултативните часове в раздел Б и В съгласно Наредба №4 за учебния план (или свободноизбираема подготовка); извънкласна дейност, клубни форми и работа по проекти и др. Някои от тях се изучават и в рамките на профил „Технологичен – предприемачество и бизнес“ като задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, както и в часовете по практика. Част от програмите са включени и в разработения от Джуниър Ачийвмънт България проект за училищен учебен план за новия профил „Предприемачески“.

Към анотацията за всяка програма са посочени препоръчителният от JA България клас, както и нейният фокус – ниска, средна или висока степен, в която са застъпени предприемачеството, финансовата грамотност или уменията за работа. Изборът на програма за конкретна група ученици зависи изцяло от преценката на учителя.

Информация за цените на материалите можете да намерите в нашия МАГАЗИН.

Примерни разпределения за програмите можете да намерите на уебсайта ни в секцията РЕСУРСИ > ДОКУМЕНТИ.