JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Програми за начален етап/подготвителна група

2018-02-16

Програми за начален етап/подготвителна група

 

Програмите за начален етап показват на учениците връзката и значението на образованието с бъдещата им трудова дейност. Този подход помага на учениците да разберат света на икономиката и ги подготвя за по-нататъшното им образование. Чрез разнообразните практически дейности учениците разбират по-добре връзката между това, което изучават в училище и успешното си бъдещо участие в стопанския живот.

Възможните форми за включване на програмите в учебния процес са в избираемите или факултативните часове в раздел Б и В съгласно Наредба №4 за учебния план (или задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка); като извънкласни дейности, клубни форми и работа по проекти и др.

Програмите за начален етап са „Ние“, „Нашето семейство“, „Нашата общност“ и „Нашият град“. „Ние“ и „Нашето семейство“, както и елементи от останалите програми се използват успешно и в детските градини. Най-новата програма с акцент върху финансовата грамотност – „Много повече от пари“, може да се преподава в прогимназиален и начален етап.

Съдържанието и целите на програмите кореспондират с понятията и очакваните резултати в учебните програми по технологии и предприемачество за начален етап в темата „Професии и предприемачество“, и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване.

Програмите спомагат за изграждането на всички ключови компетентности, като се поставя специален акцент върху инициативността и предприемчивостта. Използва се методиката на преподаване на Джуниър Ачийвмънт, която се основава на учене чрез правене, интерактивност и привличане на хора от бизнеса в учебния процес. Развиват се уменията на учениците за разрешаване на проблемни ситуации, работа в екип, организираност, комуникация и лидерство, чрез което се стимулира тяхната предприемчивост и инициативност.

Разглежданите понятия са обяснени по подходящ за възрастовата група начин и се усвояват чрез практически дейности, включващи дискусии, игри, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, ролеви игри и др. В часовете могат да се канят външни лектори, да се организират посещения в реална работна среда, да се провеждат състезания от местен характер и инициативи в рамките на Световната седмица на предприемачеството, Световната седмица на парите и др.

В описанието на всяка програма е посочен нейният фокус – ниска, средна или висока степен, в която са застъпени предприемачеството, финансовата грамотност или готовността за работа. Изборът на програма за конкретна група ученици зависи изцяло от преценката на учителя.

Към програмите са разработени примерни тематични разпределения и учебни програми, които можете да намерите на нашия уебсайт ТУК.

За информация относно цените на комплектите посетете нашия МАГАЗИН.