JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Документи

Това е моят бизнес!

2018-02-20

Това е моят бизнес!

 

Програмата развива предприемаческите умения на учениците, като ги насърчава да мислят критично и да изследват професионалните си интереси. Тя представя четирите отличителни черти на предприемача, както и знанията и уменията, необходими за започването на собствен бизнес. Разглеждат се основни понятия от областта на предприемачеството и готовността за работа, които са обяснени по подходящ за възрастовата група начин.

ФОКУС

grafika

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМА:

  • Да разшири и допълни учебната програма по технологии и предприемачество в прогимназиален етап;
  • Да запознае учениците с ресурси и възможности и как да ги използват ефективно;
  • Да насърчи учениците да проявяват творчество и ефективност;
  • Да изгради умения за приспособяване към промените, вземане на решения и поемане на отговорност за последиците избора и действията;
  • Да изгради умения за екипна работа и поемане на отговорност при нея.
  • Да изгради предприемачески умения, които учениците да използват в своето образование и кариера.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН КЛАС: 6 клас

БРОЙ ЧАСОВЕ: 34

ВЪЗМОЖНИ ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

● В разширената подготовка – в раздел Б, избираеми часове

● В допълнителната подготовка – в раздел В, факултативни часове (СИП)

● В извънкласна подготовка – в проект „Твоят час“ и др. проекти

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Програмата включва 6 теми:

1. Аз съм предприемач

Учениците участват във викторина.  Те разпознават в себе си отличителните черти на предприемача, като се запознават с живота на известни предприемачи от миналото и настоящето.

2. Аз мога да променя света

По групи учениците изработват проект за младежки клуб. Те се запознават с първата отличителна черта на предприемача – да удовлетворява потребност, и обсъждат идеи за продукт. Учениците идентифицират уменията и знанията, необходими за  започване на собствен бизнес.

3. Аз познавам своя клиент

По групи учениците се запознават с втората отличителна черта на предприемача – да познава своя клиент и продукт. Учениците откриват различни начини за продажба на конкретни продукти на подходящи потребители.

4. Аз имам идея

Учениците участват в търг и се научават за живота на креативни и иновативни предприемачи и техния бизнес.

5. Аз виждам потребност

Учениците анализират примери за социално предприемачество и обмислят какъв бизнес могат да започнат. Те изследват начините, по които предприемачите използват четирите си отличителни черти, за да разработят бизнес план.

6. Браво на предприемачите!

Учениците създават профил на предприемач, за да покажат как разбират четвъртата отличителна черта за предприемача – да вярва в себе си.

Очакваните резултати от обучението пряко кореспондират с учебната програма по технологии и предприемачество за 6. класв темата „Икономика“, и дават възможност за тяхното разширено и по-задълбочено изучаване.

 

НОВО! Допълнителен ресурс по програмата е електронният модул „Това е моето бъдеще“, който е разработен по проект, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. Той включва интерактивни дейности и видео клипове с млади български предприемачи. Достъпен е за безплатно ползване на уебсайта на JA България.

Е-модулът  може да се използва като въведение към програма „Това е моят бизнес“. Целта му е да представи понятието „предприемач“ и неговите отличителни черти. Състои се от пет части с интерактивни дейности, чрез които учениците не само научават какво е да си предприемач, но също така опознават себе си и собствените си силни страни.

 

 grafika

Понятията и очаквани резултати от обучението са представени подробно в учебната програма.

Учебните материали се предлагат в комплекти за 15 или за 30 ученици и съдържат ръководство за учителя и консултанта с подробни примерни планове за дейности по темите, информативни работни тетрадки, плакати и други материали за изпълнение на дейностите.