JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Още по темата

2017-11-15

Финансовият сектор се обединява зад създаването на целогодишен курс по финанси за гимназиален етап

Финансовият сектор се обединява зад създаването на целогодишен курс по финанси за гимназиален етап


прочети >>

2018-02-22

Стартират обучения с доброволци и учители за работа по проекта „Практични финанси“

Стартират обучения с доброволци и учители за работа по проекта „Практични финанси“


прочети >>

2018-02-26

40 учители и доброволци от бизнеса ще преподават „Практични финанси“ в клас

40 учители и доброволци от бизнеса ще преподават „Практични финанси“ в клас


прочети >>

2018-06-26

Ученици проектираха финансовото бъдеще на свой връстник 

Ученици проектираха финансовото бъдеще на свой връстник 


прочети >>

2018-10-01

Практични финанси в 20 града в България

Практични финанси в 20 града в България


прочети >>

2019-12-11

800 ученици ще получат практични знания по финанси

800 ученици ще получат практични знания по финанси


прочети >>

Практични финанси

2017-12-15

Практични финанси

 

Финансираща институция:

 •         EBRD Community Initiative (Инициатива на ЕБВР)
 •         NN България
 •         БНП Париба Лични финанси
 •         Финансова група Карол
 •         Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп
 •         ПОК Доверие АД
 •         ДЗИ

 

Продължителност на проекта: ноември 2017 – юни 2019 г.

Бюджет на проекта: 100,000 евро

Цели:

„Практични финанси“ надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт на общообразователната подготовка и осъществява интердисциплинарни връзки с предмети като технологии и предприемачество, математика, български език и литература, гражданско образование, което ще улесни въвеждането му като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка.

Чрез реализацията на проекта „Практични финанси“ JA България цели да предостави на учениците от гимназиален етап знания и практически умения в управлението на личните финанси, които да им помогнат да разберат взаимовръзката между днешните финансови решения и бъдещата финансова свобода.

За да постигнат финансова устойчивост и благоденствие в бъдеще, учениците се запознават със стратегии за управление на парите, включващи теми като заетост и доходи, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, разумно потребление, управление на риска и инвестиране. След обучението си в курса учениците ще могат да разпознават начините, по които личните им финанси влияят върху качеството им на живот. Ще разберат как финансовите им избори определят как ще получат това, което искат и това, от което се нуждаят. Учениците ще имат възможността да работят с доброволци от институциите, които финансират реализацията на проекта.

 

Дейности:

 •         Създаване и адаптиране на учебно съдържание - Курсът по „Практични финанси“представлява преведена и адаптирана версия на JA Personal Finance® Blended Model (традиционни методи на обучение и обучение с дигитални технологии, съчетани по начин, който помага на учащите да усвояват материала по-ефективно).Курсът се състои от 12 теми, които покриват 72 часа (два учебни срока), включително уроци за представяне на нови знания, практически дейности, оценка чрез тестове и допълнителни упражнения към всяка тема. Практическите уроци ще включват казуси, разработени от партньорите по проекта.
 •         Пилотно преподаване на учебно съдържание в размер от 18 часа – в рамките на пилотната фаза на проекта, следва да се разработят уроци, покриващи 18 учебни часа. Пилотното учебно съдържание се въвежда в 28 класа в училища от цялата страна, с цел да бъде тествано и усъвършенствано, на базата на получена обратна връзка от учители и преподаватели;
 •         Рецензиране на учебния курс „Практични финанси“ – след разработването на всички уроци, курсът подлежи на рецензиране от страна на двама експерти от практиката.
 •         Отпечатване на учебник за ученика и ръководство за преподавателя и доброволеца – за всички участвници в проекта са предвидени безплатни учебни материали;
 •         Дигитализация на учебно съдържание – поетапно трансформиране на целия курс „Практични финанси“ в изцяло електронен вид;
 •         Същинско въвеждане на пълния курс „Практични финанси“ (72 учебни часа) в училище – за реализация на същинската фаза на проекта се организира селекционна процедура за избор на училища от страната, които ще въведат пълния курс „Практични финанси“ в като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка.
 •         Обучение на преподаватели и доброволци – в началото на пилотната и същинската фаза на проекта се провеждат обучения за преподаватели и доброволци, които да ги подпомогнат в процеса на работа с учениците, съобразно логиката на разработеното учебно съдържание. Обученията за преподаватели са посветени на финансовата грамотност и преподаването чрез смесено обучение, като и двете програми са регистрирани в ИРОПК. След успешното завършване на квалификационната програма се присъжда 1 квалификационен кредит за всяко от обученията.
 •         Срещи между класове и доброволци – в хода на преподаване на учебното съдържание, преподавателите биват подпомагани от доброволци на партниращите по проекта организации.
 •         Провеждане на финални състезания – в края на пилотната и същинската фаза на проекта се провеждат финални състезания за ученици, които са изучавали учебното съдържание. 1 ученик от всеки от класовете, който са участвали в проекта, бива селектиран за участие във финансов иновационен лагер, по време на който се решава казус от ученически екип, сформиран на произволен принцип. Казусът е върху изучаваното учебно съдържание и цели да насърчи учениците да прилагат усвоените знания, за решаване на реални финансови проблеми и въпроси от живота на човека. В хода на решаване на казуса, учениците биват подпомагани от доброволци – експерти от практиката и представители на финансиращите проекта организации.

Очаквани резултати: 

 •         За пилотната фаза на проекта: 25 учители да преминат обучение за финансова грамотност и преподаване чрез смесено обучение, което да позволи въвеждането на пилотните уроци от курса „Практични финанси“ в клас. Преподавателите получават по 1 квалификационен кредит за участието си в обученията по всяка от темите. Над 500 ученика от 30 класа в 28 училища, позиционирани в 15 града в страната ще имат възможността да се запознаят с темата за финансовата грамотност, а 30 от тях да участват във финално състезание – финансов иновационен лагер. Всички ученици ще получат сертификати за участие в пилотната фаза на проекта и безвъзмездно учебно помагало по „Практични финанси“.
 •         В същинската фаза на проекта: Участие ще вземат над 1100 ученика от 50 класа в 37 училища в цялата страна. Проектът обхваща 28 града и достига до 39 преподаватели, които са първите в страната, преминали обучение за преподаване на целия курс „Практични финанси“. 50 от учениците (1 ученик от всеки клас) ще получат възможност за участие във финално състезание – финансов иновационен лагер, които ще излъчи 3 екипа от ученици, предложили най-добро решение на проблем, свързан с управлението на личните финанси.

 

 

Партньори

 

Корпоративни партньори и дарители:

 

EBRD Community Initiative (Инициатива на ЕБВР)

NN България

БНП Париба Лични финанси

Финансова група Карол

ПОК Доверие АД

Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп

ДЗИ

 

Институционални партньори:

 

Министерство на науката и образованието (МОН)

Комисия за финансов надзор (КФН)

Национална агенция за приходите (НАП)

Асоциация на банките в България (АББ)

Асоциация на българските застрахователи (АБЗ)

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

Българска асоциация за потребителско кредитиране (БАПК)

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)

Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ)

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП)

Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

 

Медийни партньори:

Българско национално радио, Economy.bg, MoitePari.bg, JobTiger.bg, KiK-info.com и други. 

 

Подробна информация за специалното събитие, с което „Практични финанси“ стартира:

http://www.jabulgaria.org/article/news/finansoviiat_sektor_se_obediniava_zad_sazdavaneto_na_celogodishen_kurs_po_finansi_za_gimnazialen_etap