JuniorAchievementBulgaria

Фасилитиране на групово-динамични процеси в класната стая за личностно развитие, социално изключване и превенция на NEETs

2019-11-24

Фасилитиране на групово-динамични процеси в класната стая за личностно развитие, социално изключване и превенция на NEETs

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ

 

Програмата е предназначена за педагогически специалисти, които желаят да усъвършенстват своята теоретична подготовка, методически и практически умения за:

 

  • Лично развитие на учениците – подобряване на себеосъзнаването, самооценката, самочувствието, идентичността, поставянето и постигането на лични цели;
  • Предотвратяване на социалното изключване на ученици в риск, посредством подобряване на техните умения за комуникация, създаване и поддържане на връзки, поемане и изпълняване на ангажименти, работа в екип и презентационни умения;
  • Превенция на NEETs,посредством работа върху меките умения на учениците, полагане на основите на тяхното кариерно развитие, и развитие на предприемаческо мислене и подход при решаване на бъдещите учебни и работни предизвикателства.

 

Програмата е разработена на база на най-добрите практики, прилагани от мрежата на Джуниър Ачийвмънт и партньорски организации, включително методиките разработени и прилагани в училища в България и Европейския съюз по проект „NEETs in Entrepreneurship”, финансиран от Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм.

 

В рамките на двудневната програма, предхождана от методическа подготовка и онлайн сесия, ще бъдат покрити ключови методи и практически упражнения за работа с младежи в риск от отпадане от училище и попадане в категория NEETs, акцентиращи върху себеосъзнаването, изграждането на положителна идентичност, целеполагането, комуникационните умения, управлението на времето и предприемаческото мислене. Джуниър Ачийвмънт България ще подпомогне преподавателите, преминали курса, да приложат подходите и техниките в класната стая, като ще осигури обучителни материали, както и възможности ученици в риск от отпадане, и ученици, отпаднали от съответните училища, да участват в проект „NEETs Предприемачи“.

 

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация; Другo: Демонстрация на обучителните упражнения с участието на други преподаватели от групата.

Форма на обучение: Частично присъствена

 

Лице за контакт:

Апостол Дянков

Адрес: ул. "Загоре" 9, София 1124

Телефон: 0897 016 406, 02 989 3660

E-mail: apostol.dyankov@jabulgaria.org