JuniorAchievementBulgaria

Изграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез смесена методика на обучение (blended learning)

2017-08-22

Изграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез смесена методика на обучение (blended learning)

Изграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез смесена методика на обучение (blended learning)

Одобрена със заповед № РД09-2766 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

 

Обучителната програма запознава участниците с разработената от Джуниър Ачийвмънт България в рамките на международен проект GREENT (финансиран по Програма Еразъм+ на ЕС) методология за преподаване на екологосъобразно предприемачество в гимназиален етап чрез смесена методика на обучение и ръководство за учители, съдържащо 36 урока. Методологията и ръководството позволяват на учителите да експериментират и интегрират съдържанието в различни предмети (биология, химия, география, физика, философия, чужди езици) или да предложат самостоятелен курс (например като извънкласна дейност). По време на обучението участниците ще научат как да представят теорията чрез онлайн видео ресурси, а практиката – чрез практически дейности с цел развиване на уменията и нагласите на учениците за уважение към околната среда, поемане на отговорност, промяна на собственото ежедневие, предприемаческо мислене и действие и генериране на идеи за екологосъобразен бизнес.

 

Участниците ще придобият умения за организиране на училищни дейности по важни в съвременния свят интердисциплинарни теми като:

• Как работи природата? Какво означава да мислим в системи.

• Как човек влияе на природните процеси и кое поражда глобалните екологични проблеми?

• Какво е устойчивото развитие като рамка за нов начин на организация на икономиката и обществото?

• Какво представлява устойчивият бизнес? Идеи и примери от България и света.

• Разработване на собствени идеи за устойчив бизнес, основан на принципите на природата.

 

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Тест; Презентация

Форма на обучение: Частично присъствена

 

Данни за лицето за контакт:

Име: Александра Парашкевова

Адрес: ул. "Загоре" 9, София 1124

Телефон: 0877 290844, 029894361

E-mail: aleksandra.parashkevova@jabulgaria.org