JuniorAchievementBulgaria

Обща информация

2015-09-23

Обща информация

 

Какви обучителни програми предлага JA България?

Обученията на учители, които JA България организира и провежда, са съобразени с изискванията на Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.).

Обучителните програми на JA България са одобрени от МОН и са вписани в Информационния регистърна одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:http://iropk.mon.bg.

Към момента JA България предлага обучителни програми, всяка от които е с продължителност от 16 учебни часа и носи по 1 квалификационен кредит. При успешно преминато обучение се издава Удостоверение (съгласно приложение № 14 към Наредба № 12).

Обученията са насочени към изграждане на практически умения за прилагане на иновативни методи на преподаване, насърчаващи развиването на критичното мислене, екипната работа, комуникативните и лидерските умения на учениците, както и на повишаване на дигиталните компетентности на учителите и насърчаване на смесеното обучение (blended learning). Те помагат на учителите да разширят своя инструментариум с методи и стратегии, които да използват не само при преподаване по програмите на JA България, а и в цялостната си работа.

 

Как JA гарантира качеството на обучението?

JA България има над 20-годишен опит в обучението на учители. От създаването си през 1997 г. над 12 000 учители са преминали обучение и са работили по програмите на JA България. Само през последните няколко години в рамките на сътрудничеството на организацията с Министерството на образованието и науката за формиране и развитие на предприемачески компетентности в училище са обучени в рамките на програма „Квалификация“ над 4000 учители от всички етапи.

Всички дейности на JA България, свързани със създаване на учебно съдържание и провеждане на обучения, се осъществяват съгласно въведената Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015.

 

Кои са обучителите на JA България?

Обученията се водят от квалифицирани обучители – учители с опит по програмите на JA България, доказани професионалисти и новатори, прилагащи модерни подходи в ежедневната си работа. Можете да се запознаете с нашите треньори, като посетите секция „Обучители“ на сайта ни, посветена на тях. От информацията за тях ще разберете, че наши обучители работят по програмите на JA България в училища в цялата страна, което дава възможност бързо да отговорим на вашите желания за място на провеждане на обучението.

 

Защо ми е необходимо обучение?

Съгласно Наредба № 12, педагогическите специалисти преминават атестиране на всеки 4 години, през които трябва да придобиятнай-малко 3 квалификационни кредита. Те избират програмите, по които желаят да се обучават, с цел:

 • усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности;
 • подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
 • удовлетворяване на професионалните си интереси и осигуряване на възможност за планиране на кариерното му развитие;
 • разгръщане на творчеството и иновациите, и за обмяната на добри практики;
 • повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.

 

Защо да избера обучителните програми на JA България?

 • Повишаване на квалификацията и придобиване на кредити, които я удостоверяват;
 • Запознаване с новите тенденции в образованието;
 • Развиване на практически умения за използване на модерни методи на преподаване;
 • Членство в националната мрежа на учители, работещи по програмите на JA България;
 • Достъп до продължаваща методическа помощ и подкрепа от JA България;
 • Възможности за осъществяване на контакти в международната мрежа на JA.

 

Подходящи ли са тези обучения за мен?

JA България предлага обучения за педагогически специалисти от:

 • детски градини;
 • училища – обществени и частни;
 • центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

Кога се провеждат обучения?

Графикът на обученията за всяка календарна година и срокът за регистрация в тях се публикува в секция „График“ на уеб-сайта на JA България, в началото на м. януари.

Обученията се провеждат след сформиране на група от 15 участникаJA България изпраща по имейл потвърждение до подалите заявка за участие във всяко от планираните обучения, че то ще се състои на съответната дата, а заедно с това предоставя и проформа фактура за заплащане на таксата. В случай че за определената дата и област не се събира група от 15 учители, е възможно да се обединят получените заявки от съседни области, което се съгласува допълнително с участниците. При невъзможност да се сформира група, JA България информира по имейл подалите заявка и посочва следващата дата в графика.

При наличието на група от 15 учители от едно и също училище, желаещи да се включат в обучение по някоя от обучителните програми, е възможно да се организира специално обучение за тях на дата и място, различни от посочените в графика.

 

Как да заявя участие в обучение?

Заявки за участие в обучения, включително и за групови обучения или обучения за голяма група преподаватели от едно и също училищя, се прави онлайнна посочените линкове в секция „Организационна информация“.

 

Как ще получа удостоверението си за преминато обучение?

След успешното завършване на обучителния курс, на посочен от вас e-mailще бъде изпратен линк към електронен формуляр,в който да посочите необходимите данни за издаване на документа. Удостоверението се изпраща на хартиен носителнапосочен от вас адрес, с препоръчано писмо по Български пощи или по ЕКОНТ (за сметка на получателя).