JuniorAchievementBulgaria

Обща информация

2022-07-18

Обща информация

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА НА JA BULGARIA

 

JA Bulgaria предлага обучения за педагогически специалисти от:

  • детски градини;
  • училища – обществени и частни;
  • центрове за подкрепа за личностно развитие.

Обучителните програми на JA Bulgaria са взаимно допълващи и надграждащи се. Те са насочени към развиване на практически умения за прилагане на иновативни методи на преподаване, насърчаващи развиването на критичното мислене, екипната работа, комуникативните и лидерските умения на учениците, както и на повишаване на дигиталните компетентности на учителите и насърчаване на смесеното обучение (blended learning). Те помагат на учителите да разширят своя инструментариум с методи и стратегии, които да използват не само при преподаване по програмите на JA Bulgaria, но и в цялостната си работа с учениците.

Обучителните програми на JA Bulgaria са насочени към всички учители, които са мотивирани да:

Обучителните програми на JA Bulgaria се реализират чрез два основни подхода:

  1. по инициатива на самия обучаем – чрез подаване на заявка за участие в платена обучителна програма;
  2. по инициатива на организацията – чрез обявяване на конкурс за участие в проект, осигуряващ безплатно обучение на учителя.

 

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА JA BULGARIA

JA Bulgaria има над 24-годишен опит в обучението на учители. От създаването си през 1997 г. над 13 500 учители са преминали обучение и са работили по програмите на JA Bulgaria. Само в рамките на сътрудничеството межу Министерството на образованието и науката и JA Bulgaria, в рамките на програма „Квалификация“ са обучени над 4800 учители от всички етапи, в т.ч. и учители от профил „Предприемачески“.

Всички дейности на JA Bulgaria, свързани със създаване на учебно съдържание и провеждане на обучения, се осъществяват съгласно Система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015.

 

Обученията на учители, които JA Bulgaria организира и провежда, съответстват на изискванията на НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) (акт. 05.07.2022 г.)

Обучителните програми,които предлага квалификационната програма на JA Bulgaria, са одобрени от Министерството на образованието и науката и са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК). Всички одобрени програми могат да бъдат намерени на интернет сайта на ИРОПК: http://iropk.mon.bg.

На всеки участник, който успешно е преминал обучение, се издава удостоверение за допълнително обучение (приложение № 14 към Наредба № 15), чрез което се присъжда съответният брой квалификационни кредити, съгласно програмата на избраното обучение.

 

ОБУЧИТЕЛИ НА JA БЪЛГАРИЯ

Обученията на JA Bulgaria се водят от квалифицирани обучители – експерти от екипа на организацията и обучители с опит по програмите на JA Bulgaria. Можете да се запознаете с треньорите в квалификационната програма като посетите секция „Обучители“. Те са доказани професионалисти и новатори, които работят в и с училища в цялата страна и ежедневно прилагат модерни подходи за образование и обучение.

 

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ

Съгласно НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, педагогическите специалисти преминават атестиране на всеки 4 години, през които трябва да придобиятнай-малко 3 квалификационни кредита. Те избират програмите, по които желаят да се обучават, с цел:

  • усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности;
  • подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
  • удовлетворяване на професионалните си интереси и осигуряване на възможност за планиране на кариерното му развитие;
  • разгръщане на творчеството и иновациите, и за обмяната на добри практики;
  • повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.

 

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

В секция „Обучения 2022/23 г.“ можете да се запознаете с описанията на обучителните програми, по които ще се провеждат обучения през учебната 2022/23 г. Графикът на обученията за всяка календарна година и срокът за регистрация в тях се публикува в секция „График“ на уеб-сайта на JA България.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

Заявки за участие в обучения, включително и за групови обучения или обучения за голяма група преподаватели от едно и също училищя, се прави онлайнна посочените линкове в секция „Организационна информация“.

Обученията се провеждат след сформиране на група от 15 участници. JA България изпраща по имейл потвърждение до подалите заявка за участие във всяко от планираните обучения, че то ще се състои на конкретна дата и място на провеждане на обучението. Заедно с това се предоставя и проформа фактура за заплащане на таксата.

При наличието на група от 15 учители от едно и също училище, желаещи да се включат в обучение по някоя от обучителните програми, е възможно да се организира специално обучение за тях на място в училището.

 

КАК ЩЕ ПОЛУЧА УДОСТОВЕРЕНИЕТО СИ ЗА ПРЕМИНАТО ОБУЧЕНИЕ?

След успешното завършване на обучителния курс, на посочен от вас e-mail ще бъде изпратен линк към електронен формуляр, в който да посочите необходимите данни за издаване на документа. Удостоверението се изпраща в електронен вид.