JuniorAchievementBulgaria

Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси

2017-08-22

Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси

 

Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически умения за управление на личните финанси

Одобрена със заповед № РД09-2766 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Програмата е предназначена за педагогически специалисти, които желаят да усъвършенстват своята теоретична подготовка, методически и практически умения за: • повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез обучение в рамките на самостоятелна дисциплина в разширената или факултативната подготовка; • надграждане на усвоеното в задължителната подготовка по технологии и предприемачество; • успешно интегриране на финансовата грамотност в останалите предмети. В програмата се разглежда същността на финансовата грамотност – трансверсално умение за управление на лични финанси, което е елемент на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост”. Програмата е съобразена с резултатите националното представително проучване, проведено от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Министерство на образованието и науката. Акцент се поставя върху ползите за ученика, училището, бизнеса, обществото. Разглеждат се съчетаемостта между понятията и очакваните резултатите в образователните програми на Джуниър Ачийвмънт България с учебните програми по „Технологии и предприемачество“ за начален, прогимназиален и гимназиален етап. Компонентът за дистанционно обучение в програмата е фокусиран върху практически дейности за отделните етапи в основната и гимназиалната степен.

 

Продължителност на обучението:16

Брой кредити:1

Начин на завършване на обучението:Тест; Презентация; Другo: Разработен урок върху по финансова грамотност или по предмет от задължителната подготовка с интегриране на финансова грамотност

Форма на обучение:Частично присъствена

 

Данни за лицето за контакт:

Име: Александра Парашкевова

Адрес: ул. "Загоре" 9, София 1124

Телефон: 0877 290844, 029894361

E-mail: aleksandra.parashkevova@jabulgaria.org