JuniorAchievementBulgaria

Презентационни умения

2018-09-10

Презентационни умения

Презентационни умения

Одобрена със заповед № РД09-990 / 07.06.2018 на Министъра на образованието и науката

Презентационните и комуникационни умения имат фундаментално значение за успеха на поставените цели в професионален и личен план. Програмата е предназначена за учители и педагогически специалисти от различните етапи на образованието и обучението в България. Участниците ще получат познания за стъпките при изготвяне на презентация, както и основните елементи в съдържанието. Програмата ще развие компетентностите на обучаемите за презентиране, и ще способства за развитието на техните умения за преподаване.

 

Програмата включва следните основни модули:

Модул 1 - Основи на комуникацията: Междуличностна комуникация. Активно слушане. Четирите аспекта на посланието. Видове обратна връзка. Вербална и невербална комуникация, сигнали и език на тялото.

Модул 2 - Подготовка на презентация Анализ, цели и структура. Кой от какво се интересува? Анализ на публиката. Видове аудитория и нейната динамика. Планиране на времето.

Модул 3 – Изработване на визуалните средства Правила за оформяне. Слайдове, флипчарт и др. Работа с визуални помощни средства. Управляване на вниманието.

Модул 4 - Поведение при презентиране Език на тялото: позиция, жестове, контакт с очи, глас – как да се справяме с нервността? Стратегии за критичните моменти. Привличане и задържане вниманието на аудиторията

Модул 5 - Фактори за интересната и сполучлива презентация. Добри практики

 

Продължителност на обучението:16 часа

 

Брой кредити:1

Начин на завършване на обучението: Презентация

Форма на обучение: Присъствена

 

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО ЗА КОНТАКТ:

Име: Александра Парашкевова

Адрес: ул. "Загоре" 9, София 1124

Телефон: 0877 290844, 029894361

E-mail: aleksandra.parashkevova@jabulgaria.org