Bulgaria
JA

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на “ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121305643, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54 “ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“. Може да се свържете с нас по следния начин: 

 • адрес за кореспонденция: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54;
 • лице за контакт: Ирина Илиева
 • телефон: + 359(02)9894361
 • e-mail: ja.bulgaria@jabulgaria.org  

При осъществяване на дейността си “ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

 1. Служители (настоящи и бивши);
 2. Кандидати за работа;
 3. Партньори, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;
 4. Бенефициенти – преподаватели; 
 5. Бенефициенти – ученици; 
 6. Бенефициенти – студенти;
 7. Лица, използвали контактна форма, достъпна някой от уебсайтовете, администрирани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“.

1.1 Правила за поверителност относно Служителите

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за личните данни обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са три имена, ЕГН/ дата на раждане/ друг идентификационен номер, адрес, паспортни данни (при необходимост), месторождение (при необходимост), пол и възраст, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, семейно положение и родствени връзки, данни за контакт (телефон и/или имейл), банкова сметка, снимки, трудово възнаграждение, съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна на някой от уебсайтовете, администрирани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“. 

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина. 

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да може да бъде сключен трудов договор, респ. ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ще бъде в невъзможност да изпълни законовите и договорните си задължения, произтичащи от качеството му на работодател.

В качеството Ви на служител на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За сключване и/ или изпълнение на сключен трудов договор;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на служба по трудова медицина, на доставчици на юридически, счетоводни, банкови и други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

1.2 Правила за поверителност относно Кандидати за работа

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“.

В случаите, в които смятате, че със своите действия ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са две/три имена, дата на раждане, пол, адрес, националност, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, данни за контакт (телефон, имейл адрес), снимка, други данни, посочени от кандидата в рамките на процедурата по подбор, съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна на някой от уебсайтовете, администрирани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“. 

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За да осъществим процедурата по подбор за позицията за работа, за която кандидатствате;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ или на трета страна;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 6 (шест) месеца от момента на окончателното приключване на процедурата, за която е кандидатствало лицето с изключение на случаите, в които сте предоставили съгласие за съхранение за по-дълъг срок. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на доставчици на услуги за подбор на персонал, както и на други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

1.3 Правила за поверителност относно Партньори, контрагенти и доставчици

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“.

В случаите, в които смятате, че със своите действия ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ обработва лични данни на партньори, контрагенти и доставчици при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Партньори, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: две/три имена, ЕГН/ дата на раждане или друг идентификационен номер (при необходимост), адрес, паспортни данни (при необходимост), заемана длъжност, организация, от която лицето е част, данни за контакт (телефон, имейл адрес, факс), съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна някой от уебсайтовете, администрирани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, банкова сметка, снимка (изображение), информация за профили в социални мрежи, информация от регистрационни форми за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ в онлайн или присъствен формат, друга идентификационна информация при създаване на личен профил в Портала на учебните компании, достъпен на http://company.jabulgaria.org/, или в платформата „Мениджър за един ден“ с адрес https://mfd.jabulgaria.org/. 

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, съответно за да може да бъде извършена Вашата регистрация и/или създаване на профила Ви. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на ангажимента от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да има възможност да сключи договор с Вас, съответно да извърши регистрацията Ви и/или да създаде профила Ви.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • извършване на регистрация за събитие, организирано от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“,  и/или създаване на профил на субекта в уебсайт, администриран от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“;
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му и изтичане на сроковете за съхранение, предвидени в организацията на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на оператори, предоставящи универсална пощенска услуга или част от нея по реда на Закона за пощенските услуги, на доставчици на юридически, счетоводни, банкови, транспортни, куриерски и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

1.4 Правила за поверителност относно Бенефициенти – преподаватели 

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“.

В случаите, в които смятате, че със своите действия ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ обработва лични данни на Бенефициенти – преподаватели при създаването на профил в уебсайт, администриран от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ и/или при регистрация за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ в онлайн или присъствен формат. 

Личните данни на Бенефициенти – преподаватели, които обработваме са две/три имена, дата на раждане, пол, адрес, националност, снимка, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, организация, от която е част, телефон, и-мейл адрес, информация за профили в социални мрежи, информация от регистрационни форми за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ в онлайн или присъствен формат, друга идентификационна информация при създаване на личен профил в уебсайта https://www.jabulgaria.org/registration.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде извършена Вашата регистрация и/или да бъде създаден профила Ви. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на ангажимента от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да има възможност да извърши регистрацията Ви и/или да създаде профила Ви.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • извършване на регистрация за събитие, организирано от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“,  и/или създаване на профил на субекта в уебсайт, администриран от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“;
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ в рамките на действието на съответното правоотношение с Вас. След прекратяването му и изтичане на сроковете за съхранение, предвидени в организацията на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на оператори, предоставящи универсална пощенска услуга или част от нея по реда на Закона за пощенските услуги, на доставчици на счетоводни, юридически, банкови, транспортни, куриерски и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

1.5 Правила за поверителност относно Бенефициенти – ученици

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“.

В случаите, в които смятате, че със своите действия ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ обработва лични данни на Бенефициенти – ученици при създаването на профил в уебсайт, администриран от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ и/или при регистрация за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ в онлайн или присъствен формат. 

Личните данни на Бенефициенти – ученици, които обработваме са две/три имена, дата на раждане, пол, адрес, националност, снимка, образование, учебно заведение, квалификации, резултати от представяне на проведени състезания, конкурси и обучения, семейно положение, родствени връзки (при извършване на изявления или подаване на документи от името на или със съдействието на родител, настойник или попечител на субекта на данни), телефон, и-мейл адрес, информация за профили в социални мрежи, информация от регистрационни форми за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ в онлайн или присъствен формат, друга идентификационна информация при създаване на личен профил в платформата „Мениджър за един ден“ с адрес https://mfd.jabulgaria.org/

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде извършена Вашата регистрация и/или да бъде създаден профила Ви. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на ангажимента от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да има възможност да извърши регистрацията Ви и/или да създаде профила Ви.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • извършване на регистрация за събитие, организирано от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“,  и/или създаване на профил на субекта в уебсайт, администриран от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“;
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ в рамките на действието на съответното правоотношение с Вас. След прекратяването му и изтичане на сроковете за съхранение, предвидени в организацията на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на оператори, предоставящи универсална пощенска услуга или част от нея по реда на Закона за пощенските услуги, на доставчици на счетоводни, юридически, банкови, транспортни, куриерски и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

1.6 Правила за поверителност относно Бенефициенти – студенти 

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или в писмена форма на адрес: област София, община Столична.

 

Политика за бисквитките

 

1. За да знаем, че получвате релевантна за вас информация през нашите комуникационни канали, на нашите сайтове се използват бисквитки (cookies). Някои от тях принадлежат на упълномощени трети страни, които ни помагат да установим кои страници са най-посещавани от вас, коя информация предизвиква най-голям интерес и други обобщени данни и това да ни помогне да ви предоставяме още по-добра информация. С информацията по-долу може да разберете малко повече за бисквитките и как може да ги управлявате.

2. Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове, или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

3. Бисквитки на трети страни: Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

 • Google Analytics - за да генерираме статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881 
 • YouTube – за отчитане на скоростта на вашата интернет връзка и настройване на качеството на видео файла, както и идентифициране на вече гледани клипове.
 • Yandex Metrika – алтернативен вариант на Google Analytics, който използваме за сравнителен анализ на данните.
 • Facebook – за да ви предложим информация (чрез платена реклама) за наши събития и инициативи в моменти, в които е малко вероятно да ги видите в органичния си фийд.
 • AddThis – за отчитане на споделянията на съдържание на сайта.

4. Как се изтриват бисквитки? Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org.

Всички бъдещи промени в нашата Политика защита на личните данни и Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница.

JA България може да променя едностранно настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни е актуализирана и утвърдена от 26 май 2022 година.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност