JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Политика за личните данни

 

Политика за поверителност и защита на личните данни

 

Въведение

 

 1. Джуниър Ачийвмънт България (наричана по-долу JA България) е водеща организация с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието по предприемачество.

 

Дейността на JA България е насочена към цялата образователна система и осигурява приемственост в обучението по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа, като поставя специален акцент върху използването на новите технологии в учебния процес.

За училищата и детските градини JA България предлага:

 •      Собствени и адаптирани учебни материали – програми на JA България по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа
 •      Одобрени учебници по технологии и предприемачество, разработени в партньорство с издателства
 •      Обучение по акредитирани програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (виж: http://iropk.mon.bg)
 •      Методическа подкрепа на мрежата от партньорски училища
 •      Състезания, конкурси и обучения за ученици

За университетите JA България предоставя:

 •      Практическо обучение на студентски стартъпи за започване на собствен бизнес
 •      Възможности за работа с ментори и професионалисти от бизнеса
 •      Участие в състезания и изложения
 •      Курсове по финансова грамотност
 •      Достъп до финансиране

 

За постигане на тези цели е необходимо обработването на лични данни, които в качеството си на администратор JA България събира, съхранява, обработва и споделя според изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан за краткост Регламента) и свързаните законови и подзаконови нормативни актове в Р. България.

 

Информация относно администратора на лични данни  

 

2. Джуниър Ачийвмънт България, ЕИК: 121305643, е фондация, упражняваща дейност в обществена полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с адрес: гр. София 1000, бул. „Дондуков“ 54Б, ет. 1.

 

JA България е администратор на лични данни съобразно разпоредбите на Регламента, Закона за защита на личните данни и свързаните нормативни актове и поема ангажимент да обезпечи сигурността на обработваните от нея лични данни на физически лица – ученици, учители, студенти, докторанти, курсисти, кандидати за работа, преподаватели, служители, лица, с които е в договорни отношения, както и физически лица, представляващи юридически лица или физическти лица търговци по смисъла на Търговския закон.

 

Определения на използвани дефиниции

 

3.1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

3.2. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване, съгласно чл. 4, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Видове събирана информация

 

4. JA България събира следната информация, свързана с:

a)     предоставяне на образователни и други услуги на ученици, учители, студенти, докторанти, преподаватели и всички други лица, изброени по-горе;

b)     трудови, граждански и договорни правоотношения, по които  JA България е страна;

c)     уебсайт, профили в социалните мрежи и приложения, чрез които JA България предоставя услуги.

 

Цели и видове на обработваните лични данни

 

5.1. JA България събира лични данни за следните цели:

a)     изпълнение на цели, възложени на основание на договор;

b)     провеждане на образователни инициативи, програми, услуги и обучения;

c)     поддържане на текущ контакт и получаване на обратна връзка от участници в образователни програми, инициативи, обучения и др.

d)     изпълнение на поръчки за учебни материали, получени през уебсайта www.jabulgaria.org;

e)     разпространяване на актуална информация за текущите дейности на организацията чрез информационен бюлетин;

f)      издаване на сертификати на участници в проведени обучения, семинари, уъркшопи, образователни програми и др.;

g)     размяна на контакти на участници в образователни програми с цел сформиране на екипи и поддържане на последващ контакт;

h)     обобщаване на количествена информация във връзка с брой обучени участници, брой населени места, брой училища, възраст и др.

 

5.2. Видовете обработвани лични данни са следните:

a)     имена, идентифициращи данни за физическото лице, както и други данни като ЕГН, адрес посочен от лицето, електрона поща, телефон за контакт, предоставяни във връзка с попълване на регистрационни форми за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от JA България в онлайн или присъствен формат. Регистрационните форми са обикновено достъпни на уебсайта на JA България, както и в социалните мрежи, или могат да бъдат достъпени чрез кликване върху линк в информационен бюлетин, разпространяван по имейл;

b)     имейл адрес, предоставян с цел записване за получаване на редовния информационен бюлетин на JA България;

c)     имена, телефонен номер, електронна поща във връзка с участие в конкретен проект на JA България;

d)     имена, ЕГН, адрес посочен от лицето, електронна поща, телефон за контакт, получавани във връзка със сключване и изпълнение на трудови, граждански и договорни правоотношения, по които  JA България е страна;

e)     данни за банкова сметка в случай на извършване на дължимо плащане от страна на  JA България;

f)      имена, електронна поща и телефон във връзка с извършване на поръчка на учебни материали от сайта на JA България с адрес https://www.jabulgaria.org през секцията „Магазин“;

g)     имена и ЕГН в случай, че лицето желае да получи фактура на физическо лице при поръчка на учебни материали от секция „Магазин“ на уебсайта на JA България с адрес https://www.jabulgaria.org или при заплащане на такса за участие в платено обучение, организирано от JA България;

h)     идентификация при създаване на личен профил в уебсайта на JA България с адрес  https://www.jabulgaria.org/, включваща имена, идентифициращи физическото лице, пол, имейл адрес, телефонен номер, населено място, образование;

i)      идентификация при създаване на профил в Портала на учебните компании с адрес http://company.jabulgaria.org/, включваща имена, пол, имейл адреси, телефонни номера, възраст и клас на участващите в учебната компания ученици;

j)      идентификация при създаване на профил в платформата „Мениджър за един ден“ с адрес https://mfd.jabulgaria.org/, включваща имена, имейл адрес, телефонен номер, населено място, възраст, изучавана специалност на кандидастващите за участие в инициативата ученици и студенти;

k)     идентификация при създаване на профил в платформата „Мениджър за един ден“ с адрес https://mfd.jabulgaria.org/, включваща имена, имейл адрес, телефонен номер, позиция за представителите на компании-домакини, участващи в инициативата;

l)      снимкови изображения и видео записи, чрез които може да бъде идентифицирано физическото лице по време на участието му/й в образователно събитие, програма, обучение, проведено от JA България – изображенията се поместват във фото албуми и публикации в социалните профили и уебсайта на JA България;

m)   JA България може да събере данни за вашия Facebook профил във връзка със сформиране на Facebook групи за последваща комуникация между участниците след проведено обучение, уъркшоп, семинар, инициатива и др.;

n)     при влизане в нашия уебсайт или във вашия профил JA България събира данни за използвания IP адрес с цел подобряване на сигурността на услугата, локализация на интерфейса и провеждане на статистически и маркетингови проучвания.

            5.3. Използваме следния доставчик на хостинг услуги: Суперхостинг.бг. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност и защита на личните данни на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php.

 

Обработване на лични данни

 

6.1.Обработването на личните данни се извършва чрез:

a)     попълване на формуляри, заявки, поръчки, договори и други на електронен или хартиен формат във връзка с участие в и подаване на обратна връзка за образователна програма, събитие, проект, инициатива, обучение и др., провеждано от JA България;

b)     обработка на информация за IP адреси и „бисквитки“;

c)     актуализиране на данни по искане на субекта на данни или по искане на  JA България в изпълнение на изисквания на действащото законодателство или договорни задължения и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронен формат;

d)     актуализиране на данни от профил в уебсайта на JA България.

6.2. JA България предоставя обработени лични данни на държавни органи и институции по тяхно искане, когато това е в изпълнение на законови задължения.

6.3. JA България може да разкрие обработени лични данни в изпълнение на договорни отношения на оператори, предоставящи универсална пощенска услуга или част от нея по реда на Закона за пощенските услуги, дружестватам които са разработили и поддържат сайта на JA България, както и  предоставят хостинг услуги за същия.

6.4. JA България не предоставя обработени лични данни на физически лица на трети лица без изричното им съгласие на първите, освен в случаите, когато се изпълняват договорни задължения по правоотношения между  JA България и физическите лица.

6.5. JA България съхранява обработени лични данни в законово определените срокове или договорно определените такива.

6.6. JA България не събира и не обработва лични данни, които разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; както и генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на лицето.

 

Права на физическите лица във връзка с обработваните лични данни

 

7.1. Право на достъп, включително на извлечение от обработваните лични данни. Извлечението се предоставя след идентифициране на физическото лице, за което се отнася. Тази информация се предоставя безплатно.

7.2. Лицата имат право да поискат коригиране на тези данни, ако съдържат неправилна или непълна информация.

7.3. Лицата имат право да поискат предоставените лични даннида бъдат изтрити, ако това не отговаря на действащото общностно законодателство, или се извършва на отпаднало основание (правото да бъдеш забравен). Лицето има право по всяко време да изиска да бъде преустановено обработването на предоставените лични данни и същите да бъдат унищожени. JA България има право да продължи обработването на личните данни, ако е налице законово или действащо договорно основание.

7.4. Упражняването на горните права се извършва чрез подаване на писмено заявление до JA България на следния адрес: гр. София, бул.“Дондуков“ №54Б. Заявлението се подава лично или чрез пълномощник. Пълномощното следва да е с нотариална заверка на подписа и на съдържанието. Заявлението може да се подаде и и по електронен път с квалифициран електронен подпис на следния адрес: ja.administration@jabulgaria.org.

7.5.  JA България предоставя исканата информация в разумен срок в зависимост от съдържанието на искането, но не по-дълъг от 14 дни. Информацията се изпраща по посочения в искането начин, чрез пощенски оператор или чрез имейл.

7.6. Лицата, чиито данни са обработвани, имат право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайното им местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на JA България, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни. Лицата имат право да подадат и жалба до компетентния съд.

 

Политика за бисквитките

 

8.1. За да знаем, че получвате релевантна за вас информация през нашите комуникационни канали, на нашите сайтове се използват бисквитки (cookies). Някои от тях принадлежат на упълномощени трети страни, които ни помагат да установим кои страници са най-посещавани от вас, коя информация предизвиква най-голям интерес и други обобщени данни и това да ни помогне да ви предоставяме още по-добра информация. С информацията по-долу може да разберете малко повече за бисквитките и как може да ги управлявате.

8.2. Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

8.3. Бисквитки на трети страни: Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

 • Google Analytics - за да генерираме статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881
 • YouTube – за отчитане на скоростта на вашата интернет връзка и настройване на качеството на видео файла, както и идентифициране на вече гледани клипове.
 • Yandex Metrika – алтернативен вариант на Google Analytics, който използваме за сравнителен анализ на данните.
 • Facebook – за да ви предложим информация (чрез платена реклама) за наши събития и инициативи в моменти, в които е малко вероятно да ги видите в органичния си фийд.
 • AddThis – за отчитане на споделянията на съдържание на сайта.

 

8.4. Как се изтриват бисквитки? Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org.

 

Всички бъдещи промени в нашата Политика защита на личните данни и Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница.

 

JA България може да променя едностранно настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

 

Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни е утвърдена от 31 май 2018 година.