JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Етичен кодекс

Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

 

Чл. 1

Този Етичен кодекс има за цел въвеждането и придържането към високи професионални и етични стандарти. Кодексът установява принципите и правилата, които всички членове на Управителния съвет и служители на Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ, Фондацията) следва да спазват. Целта на Кодекса е да гарантира опазване на имиджа и репутацията на ДАБ, както и да гарантира, че членовете на Управителния съвет, служителите, доброволците и други свързани с ДАБ страна работят и общуват в среда на взаимно уважение и разбирателство.

Чл. 2

Членовете на Управителния съвет и служителите на ДАБ се ръководят от следните етични принципи:

2.1. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията работи, за да подкрепя изпълнението на мисията на ДАБ. Мисията на ДАБ е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на своя живот.

2.2. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията се държи уважително с останалите, показва откровеност и разбиране и се стреми към взаимно доверие.

2.3. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията спазва принципите на лоялност, прозрачност и уважение при изпълнение на своите отговорности.

2.4. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията работи за подобряване на сътрудничеството между ДАБ, образователните институции и частния сектор.

2.5. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията работи за изграждане и опазване на положителния имидж на ДАБ.

2.6. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията ще се грижат за опазване на името и репутацията на ДАБ и няма да участват в измами или незаконни действия в процеса на извършване и/или отчитане на дейностите на Фондацията.

2.7. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията няма да се облагодетелстват лично от дейностите, извършвани от или от името на Фондацията.

2.8. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията са длъжни да опазват поверителността на всяка поверителна информация, свързана с Фондацията, до която те имат достъп.

2.9. Всички членове на Управителния съвет и служителите на Фондацията трябва да споделят информация и ресурси, които са от значение за развитието и благополучието на ДАБ.

2.10. Всички членове на Управителния съвет и служителите на Фондацията имат свобода да изразяват своето мнение, да формират свои собствени мнения и да ги споделят с останалите.

2.11. В отношенията между членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията, както и в комуникацията със сътрудници и/или партньори няма да има никаква дискриминация на основата на пол, раса, националност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, лични възгледи, социален статус, възраст или семейно положение.

2.12. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията ще спазват принципите на Глобалния договор на ООН.

Чл. 3

Тъй като Джуниър Ачийвмънт България е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, Фондацията спазва следните принципи при получаването на финансиране и грантове:

3.1. Дарения от физически и юридически лица се приемат по банков път. В случай на дарения в брой донорът ще подписва декларация, потвърждаваща, че средствата нямат криминален произход.

3.2. Източниците на финансиране се обявяват публично на уебсайта на Фондацията, освен в случаите, когато донорът изрично декларира, че не желае самоличността му да бъде публично обявявана.

3.3. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията ще спазват тези принципи (3.1. и 3.2. по-горе) в своите дейности, свързани с фондонабиране за Фондацията и с изпълнение на нейната мисия.

Чл. 4

4.1. Членовете на Управителния съвет и служителите на организацията трябва да избягват всякакви ситуации, с които може да възникне конфликт на интереси.
4.2. Ако все пак такава ситуация възникне, тя следва да бъде обсъдена на заседание на Управителния съвет. Ако има съмнения за наличието или очакваното възникване на конфликт на интереси, случаят се докладва на Управителния съвет за обсъждане и решение за последващи действия.

Чл. 5

Този Кодекс съдържа основни етични стандарти на поведение. Всякакви допълнения и поправки могат да влязат в сила само след гласуване с мнозинство от Управителния съвет на ДАБ.

Чл. 6

6.1. Съблюдаването на този Кодекс е задължително и членовете на Управителния съвет и служителите са длъжни да го подпишат като знак, че приемат да го спазват в практиката. Неспазване на Кодекса може да бъде основание за изключването на човек от Управителния съвет или за освобождаването му/й като служител.

6.2. Когато нов служител се присъедини към екипа, неговият/нейният пряк ръководител е длъжен да го/я запознае с Етичния кодекс.
6.3. Когато Управителният съвет приеме нов член, Председателят го/я запознава с Етичния кодекс.

6.4. Служителите и членовете на Управителния съвет могат да докладват лично или анонимно на Изпълнителния директор, ако забележат действия, които смятат за нарушение на този Кодекс. Изпълнителният директор ще подаде информацията на Управителния съвет за обсъждане.

Този Етичен кодекс е приет на заседание на Управителния съвет на 20.04.2015 и заедно с Устава е основополагащ документ, регулиращ правилата на поведение за членовете и служителите на Фондацията.