JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Социална отговорност

Участие в Глобалния договор на ООН

През началото на 2015 Джуниър Ачийвмънт България се присъедини към Глобалния договор на ООН, най-голямата инициатива в света,  стимулираща корпоративното гражданство и обединяваща хиляди бизнес участници и партньори в над 160 държави. Решението беше мотивирано от стремежа на организацията да изгражда и възпитава така наречените „конструктивни предприемачи", които се грижат в работата си за всички заинтересовани страни, а не само за себе си. С участието в Глобалния договор Джуниър Ачийвмънт България поема отговорността да възприеме десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложи в своята бизнес стратегия и във всекидневната си работа. 


 

Имаме удоволствието да ви запознаем с нашата дейност като участници в Глобалния договор на ООН през 2015-2016 г. Партньорствата ни с бизнеса и институциите са изцяло насочени към постигане на голямата ни визия – от предприемчиви хора към щастлива нация! Вярваме, че това няма как да стане без безусловно поддържане на 10-те принципа на Глобалния договор - уважение към правата на човека, нетърпимост към всички форми на корупция, поемане на отговорност за екологичния ни отпечатък и реализиране на инициативи, които адресират важни обществени проблеми. Гордеем се да се съизмерваме с високия стандарт, поставен от Глобалния договор. За повече информация: https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/detail/302741.


 

 

Права на човека:
Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.
Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.

Трудови норми:
Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.
Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.
Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд.
Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.

Околна среда:
Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.
Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.
Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.

Антикорупция:
Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

 


 

Като неправителствена организация в обществена полза, стремяща се да допринесе за социална промяна, Джуниър Ачийвмънт България вярва, че всеки член на обществото трябва да дава най-доброто от себе си, за да въздейства положително върху тези, които са имали или имат по-малко възможности да се развиват и растат. Тези усилия може да са много и различни, но задължително включват това да бъдем осъзнати и чувствителни към нуждите на общностите, в които работим.

Най-силното доказателство за социалния ангажимент на Джуниър Ачийвмънт България е включващият характер на всички образователни програми и преживявания, които организацията предоставя.Класната стая, в която се преподава програма на Джуниър Ачийвмънт, се превръща в арена на общуване, екипна работа, сътрудничество и взаимно обучение отвъд всякакви различия – етнически, социални, икономически, физически и т.н. Програмите на Джуниър Ачийвмънт България допринасят за реална етническа интеграция в училища, където се обучават деца от различни етноси.

„Учениците от ІV б клас на НУ „Михаил Куманов”, гр. Пещера, имаха удоволствието да се запознаят и работят по програмата „Нашата общност” на JABulgaria през изминалите няколко месеца. Държа да уточня, че по-голямата част от класа ми са деца от ромската общност и интересът, който предизвика у тях програмата, беше изключителен. Още от първата тема на програмата децата бяха привлечени от новото и различно за тях – плакат, работни листи и т.н. Целите, които бяха застъпени още в първата дейност, бяха достъпни и изпълними за учениците. В целия процес на обучението това продължи, като поставих акцента на значението на образованието за бъдещето им професионално развитие, което е особено важно като мотивация точно за деца от ромския етнос.“

--Йорданка Алексиева, НУ „Михаил Куманов” гр. Пещера

„Децата се чувстваха творци. Това породи ентусиазъм. Творческите решения, чрез групова работа, достигнаха до ефективното им приложение в цялостните проекти. Трите деца със СОП от класа се изявиха напълно естествено, участваха пълноценно в реализацията на колективни проекти и се чувстваха като важна част от екипа си. Проявиха самоинициатива и постигнаха реални резултати в дейности, в които по принцип избягваха да се включват.“

--Виолета Савинова, учител в 8 СОУ „Васил Левски”, гр. София

 


 

Социален аспект

Джуниър Ачийвмънт България осъществява редица инициативи, насочени към предоставяне на възможности за лично развитие на млади хора в неравностойно положение.

  • В инициативите „Летящ старт“ и „Мениджър за един ден“ през 2012 г. се включиха 50 ученици от ромски произход от гимназии в Самоков, Сливен, Котел и Ямбол. Те бяха част от натоварения работен ден на компаниите и институциите, които бяха техни домакини. Младежите се научиха и как да пишат автобиография и мотивационно писмо в рамките на конференцията „Летящ старт“.
  • Всяка година Джуниър Ачийвмънт България дава възможност на ученици в неравностойно положение (обикновено млади хора, живеещи в домове за деца, лишени от родителска грижа) да бъдат част от лятната стажантска програма на организацията.
  • Всяка година млади хора от мрежата на СОС Детски селища участват в инициативата „Мениджър за един ден“. Дори и без да се прилага специално отношение към тях, те биват избрани от водещи компании и институции за „мениджъри за един ден“.
  • В партньорство с Кока Кола ХБК България Джуниър Ачийвмънт България проведе специализирано едноседмично обучение по личностно развитие, управление на кариерата и предприемачество за ученици, лишени от родителска грижа, живеещи в дома в село Доганово. Обучението се състоя през 2014 г.
  • През 2014 г. Джуниър Ачийвмънт България разработи своя партньорски проект по финансова грамотност с Метлайф България с ексклузивно внимание към 4 училища в София, намиращи се в крайни квартали, характеризиращи се с по-ниски доходи на семействата, както и по-ниски образователни резултати.

  • Проектът „Социално сближаване“ на Джуниър Ачийвмънт България, финансиран от Посолството на САЩ, тества пилотен модел за социални иновации на местно ниво, целящ развитие на местните общности и насърчаване на активното участие на заинтересованите страни чрез обучение по предприемачество в 1-7 клас в предварително избрани икономически и социално необлагодетелствани райони в страната. Два региона с етнически разнообразно население, ниска икономическа активност и високи нива на безработица се възползваха от проекта – Шумен и Търговище.

Екологичен аспект

  • Проектът на Джуниър Ачийвмънт България „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“ беше създаден с целта да допринесе за формирането на предприемаческа култура, която уважава природата и позволява грижата за околната среда да бъде поставена в самата сърцевина на икономическата дейност. Продължаваме работата си в тази насока и днес, като реализираме нов по-голям проект GREENT, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. В партньорство с организации от 4 европейски държави разработваме методология и учебно съдържание за учители от цяла Европа с цел да разширим преподаването на тематиката за зелено предприемачество в европейските училища.
  • Екипът на Джуниър Ачийвмънт България участва в залесяване през 2014 г. (заедно с нашата партньорска компания Травентурия), а през 2015 г. организира самостоятелно залесяване, в което взе участие екипът и ученици, работещи по наши програми. Целта ни е да участваме в поне едно залесяване годишно.

  

  

Документи