JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Социална отговорност

Участие в Глобалния договор на ООН

 

През началото на 2015 Джуниър Ачийвмънт България се присъедини към Глобалния договор на ООН, най-голямата инициатива в света,  стимулираща корпоративното гражданство и обединяваща хиляди бизнес участници и партньори в над 160 държави. Решението беше мотивирано от стремежа на организацията да изгражда и възпитава така наречените „конструктивни предприемачи", които се грижат в работата си за всички заинтересовани страни, а не само за себе си. С участието в Глобалния договор Джуниър Ачийвмънт България поема отговорността да възприеме десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложи в своята бизнес стратегия и във всекидневната си работа. Партньорствата ни с бизнеса и институциите са изцяло насочени към постигане на голямата ни визия – от предприемчиви хора към щастлива нация! Вярваме, че това няма как да стане без безусловно поддържане на 10-те принципа на Глобалния договор - уважение към правата на човека, нетърпимост към всички форми на корупция, поемане на отговорност за екологичния ни отпечатък и реализиране на инициативи, които адресират важни обществени проблеми. Гордеем се да се съизмерваме с високия стандарт, поставен от Глобалния договор.

 

 

Права на човека:


Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.
Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.

Трудови норми:


Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.
Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.
Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд.
Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.

Околна среда:


Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.
Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.
Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.

Антикорупция:


Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

 


Социален аспект

 

Като неправителствена организация в обществена полза, стремяща се да допринесе за социална промяна, JA Bulgaria вярва, че всеки член на обществото трябва да дава най-доброто от себе си, за да въздейства положително върху тези, които са имали или имат по-малко възможности да се развиват и растат. Тези усилия може да са много и различни, но задължително включват това да бъдем осъзнати и чувствителни към нуждите на общностите, в които работим.

Най-силното доказателство за социалния ангажимент на JA Bulgaria е включващият характер на всички образователни програми и преживявания, които организацията предоставя. Класната стая, в която се преподава програма на Джуниър Ачийвмънт, се превръща в арена на общуване, екипна работа, сътрудничество и взаимно обучение отвъд всякакви различия – етнически, социални, икономически, физически и т.н. Програмите на Джуниър Ачийвмънт България допринасят за реална етническа интеграция в училища, където се обучават деца от различни етноси.

„Учениците от ІV б клас на НУ „Михаил Куманов”, гр. Пещера, имаха удоволствието да се запознаят и работят по програмата „Нашата общност” на JA Bulgaria през изминалите няколко месеца. Държа да уточня, че по-голямата част от класа ми са деца от ромската общност и интересът, който предизвика у тях програмата, беше изключителен. Още от първата тема на програмата децата бяха привлечени от новото и различно за тях – плакат, работни листи и т.н. Целите, които бяха застъпени още в първата дейност, бяха достъпни и изпълними за учениците. В целия процес на обучението това продължи, като поставих акцента на значението на образованието за бъдещето им професионално развитие, което е особено важно като мотивация точно за деца от ромския етнос.“

-- Йорданка Алексиева, учител в НУ „Михаил Куманов”, гр. Пещера

„Децата се чувстваха творци. Това породи ентусиазъм. Творческите решения, чрез групова работа, достигнаха до ефективното им приложение в цялостните проекти. Трите деца със специални образователни потребности от класа се изявиха напълно естествено, участваха пълноценно в реализацията на колективни проекти и се чувстваха като важна част от екипа си. Проявиха самоинициатива и постигнаха реални резултати в дейности, в които по принцип избягваха да се включват.“

-- Виолета Савинова, учител в 8. СУ „Васил Левски”, гр. София

В допълнение на това JA Bulgaria осъществява редица инициативи, насочени към предоставяне на възможности за лично развитие на млади хора в неравностойно положение.

 • В инициативите „Летящ старт“ и „Мениджър за един ден“ през 2012 г. се включиха 50 ученици от ромски произход от гимназии в Самоков, Сливен, Котел и Ямбол. Те бяха част от натоварения работен ден на компаниите и институциите, които бяха техни домакини. Младежите се научиха и как да пишат автобиография и мотивационно писмо в рамките на конференцията „Летящ старт“.
 • Всяка година млади хора от мрежата на SOS Детски селища участват в инициативата „Мениджър за един ден“. Дори и без да се прилага специално отношение към тях, те биват избрани от водещи компании и институции за „мениджъри за един ден“.
 • През 2014 г. JA Bulgaria проведе специализирано едноседмично обучение по личностно развитие, управление на кариерата и предприемачество за ученици, лишени от родителска грижа, живеещи в дома в село Доганово. Обучението се състоя в партньорство с Кока Кола ХБК България.
 • Вече 6 години реализираме партньорски проект по финансова грамотност с Метлайф България с ексклузивно внимание към училища в София, Пазарджик, Пловдив, Варна, намиращи се в крайни квартали, характеризиращи се с по-ниски доходи на семействата, както и по-ниски образователни резултати. Обучението в часовете се осъществява от служители на Метлайф, които влизат в класната стая като преподаватели-доброволци и предават своя практически опит. Уменията за управление на личните финанси и повишената финансова грамотност са безценно полезни не само за учениците, участващи в проекта, но и за техните родители.
 • "Дай старт на успеха" е друга образователна програма, която реализираме съвместно с бизнеса, като целим да намалим броя на икономически неактивните младежи (т.нар. NEETs = not in education, not in employment, или младежи, които нито се обучават, нито работят). В България около 20% от младежите на възраст до 29 г. са в тази група. Чрез съвместната си работа с Кока Кола ХБК България вече 3 години благодарение на разнообразен набор от образователни инструменти и дейности повлияваме положително върху мотивацията, уменията за работа и шансовете за професионална реализация на стотици младежи от горните гимназиални класове.
 • Проектът ни "NEETs Предприемачи" продължава, допълва и разширява работата ни тази насока, като се фокусира не само върху аспекта превенция на NEETs сред младежите, които още са в образователната система, но дава и възможност чрез различни инструменти на младежи, вече попаднали в този статус, да се върнат обратно на пазара на труда или да стартират свой малък бизнес.
 • Проектът „Социално сближаване“ на Джуниър Ачийвмънт България, финансиран от Посолството на САЩ, тества пилотен модел за социални иновации на местно ниво, целящ развитие на местните общности и насърчаване на активното участие на заинтересованите страни чрез обучение по предприемачество в 1-7 клас в предварително избрани икономически и социално необлагодетелствани райони в страната. Два региона с етнически разнообразно население, ниска икономическа активност и високи нива на безработица се възползваха от проекта – Шумен и Търговище.

Екологичен аспект

 

 • Проектът на JA Bulgaria „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“ беше създаден с целта да допринесе за формирането на предприемаческа култура, която уважава природата и позволява грижата за околната среда да бъде поставена в самата сърцевина на икономическата дейност. През 2015-2017 г. продължихме работата си в тази насока, като реализирахме по-голям проект GREENT, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. В партньорство с организации от 4 европейски държави разработихме методология и иновативно учебно съдържание за учители от цяла Европа с цел да разширим преподаването на тематиката за зелено предприемачество чрез метода на смесеното обучение в европейските училища. GREENT беше толкова успешен, че през 2017 г. глобалната организация JA Worldwide ни удостои с изключително престижната награда за сътрудничество.
 • Окрилени от полученото признание и доказателство за нуждата от подобен тип обучение, през 2019 г. превърнахме GREENT в глобална вълна, провеждайки две обучения за учители по зелено предприемачество в Танзания и откривайки африканския еко-предприемачески дух. Дейностите ни продължават и към днешна дата с превод на разработения комплект от учебни материали на испански, а през февруари 2020 г. предстои дистанционно онлайн обучение по зелено предприемачество на учители от Колумбия.
 • Естествено продължение на усилията ни е и проектът "Зелено сътрудничество отвъд граници", в чийто рамки предстои мащабното въвеждане на обучителната програма по зелено предприемачество в училища в България и Норвегия. Иновативният елемент в проекта е, че идеите за екологосъобразен бизнес на младежите няма да останат на хартия, а ще намерят своята истинска реализация през учебната 2020-2021 г. чрез формирането на трансгранични екипи, от които ще се очаква, използвайки модела на програма "Учебна компания" на JA, да произведат реален зелен продукт или услуга.
 • Всички тези дейности отразяват дълбокото ни убеждение като организация, че предприемаческата дейност следва да произхожда от инстинно и дълбоко разбиране за ценността на природата, естествените екосистеми и всички организми, което трябва да започне да бъде отразявано в сърцевината на бизнес моделите на бъдещето. Икономика, базирана върху вечния растеж в потреблението на изчерпаеми ресурси и върху генерирането на все повече отпадъци, е неустойчива и не създава благосъстояние за хората. Убедени сме, че младите хора имат енергията и потенциала да променят икономиката. Притиснати от промените в климата, знаем, че имаме само едно поколение, в което трябва да направим всичко възможно, за да възпитаме и вдъхновим тези еко-съзнателни млади предприемачи. Именно това е нашата мисия с образователните инструменти, които създаваме. Направеното в последните години утвърди JA Bulgaria като единствената организация не само в България, но и в света, която изгражда обучението по зелено предприемачество за ученици от гимназиален етап като ключово важен елемент за бъдещето на планетата и обществата.
 • Екипът на JA Bulgaria участва в партньорско залесяване през 2014 г., а през 2015 г. организира самостоятелно залесяване, в което взеха участие всички служители и ученици, работещи по наши програми.

 

        

     

 

 

Документи