JuniorAchievementBulgaria
header_pic

Политика по качеството

Ръководството на Джуниър Ачийвмънт България декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕТО НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И СЪДЪРЖАНИЕ.

За осъществяването на тази политика ръководството на Организацията насочва усилията си в следните направления:

  • Утвърждаване на Организацията като значим за обществото изпълнител на новаторски продукти в областта на образованието и обучението;
  • Създаване на трайни контакти със заинтересованите страни, включително реалния бизнес, с цел постоянно актуализиране на изискванията към образователните продукти;
  • Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към обучението и разработването на учебни програми и съдържание;
  • Ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни;
  • Извършване на ефективен мониторинг на дейността на нещатните сътрудници;
  • Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите и нещатните сътрудници;
  • Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Системата за управление на качеството.

За реализиране на тези цели в Джуниър Ачийвмънт България е разработена и внедрена Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

Като Изпълнителен директор на ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.

Изпълнителен директор: Милена Стойчева
25 юли 2016 г.

 

Документи