Bulgaria
JA

Блог

NEETs in Enterpreneurship (NEETs Предприемачи)

Проект “NEETs in Entrepreneurship” („NEETs предприемачи“)

Финансираща институция: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм – Фонд за младежка заетост

Продължителност на проекта: октомври 2018 г. – септември 2021 г.

Бюджет на проекта: 370 600 евро

Цели:

Изпълняван съвместно от партньори от шест държави, включително националните организации на Джуниър Ачийвмънт в България, Италия, Испания и Норвегия, и координиран от Джуниър Ачийвмънт Румъния, тригодишният проект NEETs in Entrepreneurship цели да създаде работеща транснационална система за идентифициране, ангажиране, обучение и подкрепа на младежи на възраст 18-29 г., попадащи в рисковата група на NEETs – понастоящем неангажирани със заетост, образование или обучение.

Основните резултати от проекта са:

В рамките на проекта, ще бъдат ангажирани повече от 400 NEETs младежи в България (общо 1600 общо в България, Румъния, Испания и Италия). Те ще имат възможност да преминат през специално създадена и насочена към техните нужди обучителна програма за лично и кариерно развитие. 125 от тях ще могат да се възползват от стажове в бизнес организации и възможности за усвояване на професионални умения на работното място. 10 ще да започнат собствен бизнес, подкрепен от Джуниър Ачийвмънт България и проекта. В допълнение, екипът на Джуниър Ачийвмънт ще работи с преподаватели и специалисти по кариерно ориентиране в професионални гимназии и други средни училища в страната. Заедно ще приложим добри международни практики за ранно идентифициране и превенция на преждевременното напускане на училищната система, с цел намаляване на риска от попадане в NEETs групата.

Основни дейности в рамките на проекта:

1. Насочени към предоставяне на възможности за продължаване на обучението и образованието на NEETs младежи:

 • Предоставяне на физическо пространство, където обучители, бизнес и НПО партньори, могат да работят с NEETs младежи.
 • Разработване на мобилна апликация и методология за идентифициране, подбор и записване на младежи, за включването им в обучителната програма и дейностите по кариерно развитие.
 • Разработване на обучителна програма, насочена към NEETs младежи, включваща:

- Модул по кариерно развитие и ориентиране;

- Мотивационни модули, насочени към предотвратяване на преждевременно напускане на образователната система и насърчаване на продължаване на образованието;

- Модул за насърчаване на стартирането на собствен бизнес и предприемачество;

- Специфични модули, изготвяни заедно с бизнес партньори, насочени към конкретни професии и специалности (ИТ, зелен бизнес и кръгова икономика, индустрия и други);

 • Осъществяване на 300 часа обучения на място, както и серия от дистанционни обучения.
 • Оценка на обученията и публикуване на ръководство (Бяла книга) с добри практики.

2. Насочени към предоставяне на възможности за кариерно развитие на NEETs младежите, стажове и в бизнес компании и създаване на собствен бизнес:

 • Разработване на методологии и ръководства за бизнес компании и организации, желаещи да наемат на стаж младежи от категория NEETs;
 • Създаване и договаряне на 125 индивидуални места за стаж на NEETs младежи в партньорски бизнес организации (общо 500 за четирите участващи държави)
 • Оказване на помощ на участващите компании и организациите и NEETs младежите по време на провеждането на стажове;
 • Разработване, подбор и стартиране на 10 собствени бизнеса, създадени от NEETs младежи –осигуряване на финансова подкрепа за техния старт, както и допълнителна експертна помощ.

3. Насочени към ранно идентифициране, превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система и попадане в NEETs групата

 • Провеждане на обучения за преподаватели и специалисти по кариерно ориентиране в професионални гимназии и други средни училища в страната;
 • Провеждане на дистанционни обучения за учениците от участващите гимназии, насочени към лично и кариерно развитие, и мотивиране за оставане в образователната система.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност