Bulgaria
JA

Блог

Проект "Социално сближаване"

Финансираща институция: Посолство на САЩ в България

Продължителност на проекта: октомври 2013 - юли 2014

Бюджет на проекта: 29 660 лева

Пълно название на проекта: Социално сближаване чрез обучение по предприемачество и умения за работа за млади хора в риск

ОБХВАТ:

начални и прогимназиални учители и ученици от области Шумен и Търговище

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектът въведе пилотен модел на социална иновация за местно общностно развитие и активно участие на заинтересованите страни (местни власти, биз- нес, млади хора, учители, родители и др.) чрез насърчаване на обучението по предприемачество в 1. – 7. клас в училища в две области, характеризиращи се с висока безработица, затруднено икономическо развитие и висок риск за отпадане на деца от училище – Шумен и Търговище. Проектът беше реализиран в 8 училища. Наред с това беше популяризиран и модел на сътрудничество, в който училища с по-голям опит в прилагане на предприемачески програми влязоха в ролята на ментори и работиха съвместно, по двойки, с други училища, изявили желание да развиват обучение по предприемачество.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • Да се внуши увереност на учители и ученици да вярват, че има бъдеще и възможности за развитие в местните общности и тези възможности зависят и от тях самите;
 • Да се предоставят на учителите инструменти за превръщане на учебния процес в по-иновативен, ориентиран към учениците, практичен и мотивиращ за учениците и техните родители;
 • Да се създаде механизъм за развитие на общността на базата на споделени цели и приоритети, определени в рамките на обучението по предприемачество.
 • Да се създадат възможности за менторство и мобилност на ученици от 1-7 клас;

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • Да се повиши мотивацията на учениците в пилотните области да останат в училище и да продължат своето образование;
 • Да се апробира социален иновативен модел за местно общностно развитие и да се създадат предпоставки да се мултиплицира в други области.

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА БЯХА ПОСТИГНАТИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

 • Брой включени училища: 8
 • Брой включени учители: 16
 • Брой ученици, взели участие в проектните дейности: 384
 • Брой реализирани учебни мобилности: 6
 • Брой посещения в местни бизнеси: 8
 • Брой събития, организирани от участващите училища: 24
 • Брой разработени финални проекти: 9

Активна Фейсбук група на участващите в проекта пре- подаватели, в която те споделяха всяка интересна дейност и така взаимно се вдъхновяваха.

Всички реализирани в проекта дейности доказаха, че пилотният модел е жизнеспособен. Подкрепата, която преподавателите от училищата-ментори оказваха на своите колеги, тепърва започващи да прилагат програми по предприемаческо обучение, беше от изключително значение за постигане на добри образователни резултати. Тази подкрепа помогна на „новите“ учители да възприемат много бързо 360-градусовия модел за въвличане на заинтересованите страни, който е основополагащ в методиката на Джуниър Ачийвмънт България и способства за генериране на смислени инициативи зa местно общностно развитие. Това е и причината всички училища да успеят да реализират толкова много вълнуващи посещения в местните предприятия и институции и да поканят голям брой гост лектори в учебните часове, които запознаха учениците със своите професии. Всички тези дейности заздравяват чувството на децата за принадлежност към своята общност и им дават възможност да осъзнаят колко много възможности съществуват около тях.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА:

Всеки от класовете работи по съответната методика на Джуниър Ачийвмънт България за обучение по предприемачество в рамките на втори учебен срок и осъществява комуникация с партньорския клас. Методически насоки за работа на класовете, които не са работили, се предоставят както от класа-ментор, така и от офиса на Джуниър Ачийвмънт България. Работата по програмите за предприемаческо обучение мотивира учители и ученици към активност и цели насърчаване на съвместна проектна дейност за развитие на конкретна инициатива (бизнес или социална) в местната общност, област, район.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО:

Мениджър за един ден/ Кариерен ден – в рамките на популярната си национална инициатива Джуниър Ачийвмънт България осъществи връзка с местни фирми и институции, които взеха ученици за свои „мениджъри за един ден“.

ИНИЦИАТИВИ:

Великденски базар – всички класове проведоха поне една търговска инициатива в рамките на обучението. Със събраните средства някои от тях допринесоха за реализацията на своя бъдещ проект за местно общностно развитие.

Открит урок – всеки клас проведе поне една открита практика пред родители, колеги, гости от местен бизнес и представители на образователните среди за популяризиране на обучението по предприемачество. Джуниър Ачийвмънт България предостави и набор от атрактивни ролеви игри и предизвикателства за провеждането на откритата практика.

Посещение на бизнес/институция – всеки клас посети поне един офис на фирма или институция по време на обучението или покани представител като консултант в час.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност