Bulgaria
JA

Блог

Зелено сътрудничество отвъд граници

Финансираща институция: Финансов механизъм на ЕИП чрез фонд „Активни граждани“

Продължителност на проекта: октомври 2019 – октомври 2021 г.

Бюджет на проекта: 164 018 евро

Какъв е проблемът?

Живеем в епохата на антропоцена - в която човекът е най-важният фактор на въздействие върху планетата, а последствията за биоразнообразието, екосистемите и климата са очевидни. Икономика, базирана върху вечния растеж в потреблението на изчерпаеми ресурси и върху генерирането на все повече отпадъци, е неустойчива и не създава благосъстояние за хората. Учениците и студентите на днешния ден ще бъдат най-засегнати от дестабилизирания климат, нарушената биосфера и изчерпаните ресурси на бъдещето. Точно те, обаче, са най-важният ресурс на България и света – техните умения и способности, тяхното въображение и усет за предприемачество са тайната съставка на прехода към зелени технологии, кръгова икономика и споделен, устойчив просперитет, обявени за цели на човечеството преди средата на 21. век.

Нужно и належащо е истинско включване на младите хора в създаването на предприемачески решения и подготвянето им за участие в компаниите, предприятията, бизнес инкубаторите и институциите, добавящи стойност в една високотехнологична, кръгова икономика на бъдещето.

Първата стъпка по този път е добро разбиране на проблемите и възможностите пред бизнеса и предприемачите, решени да отговорят на това предизвикателство:

 • Преглед на екологичните и социални аспекти на настоящия икономически модел.
 • Запознаване с възможностите за създаване на нова стойност в зелената икономика.
 • Развиване на холистичен подход и набор от мултидисциплинарни предприемачески умения, с фокус върху пробивни и социални иновации в екологичен контекст.
 • Практическо обучение чрез преживяване - системно мислене, откриване, решаване на проблеми, създаване на вериги на добавена стойност и бизнес екосистеми.

Какво целим да постигнем?

Целта ни е да изградим разбиране към глобалните екологични предизвикателства сред младите хора, знания и умения за справяне с тях, както и да поощрим генерирането на иновативни идеи за зелено предприемачество с практическо приложение, които да интегрираме с доказани практики за изучаване на предприемачество като JA учебна компания.

В дългосрочен план, желаем да изградим нова нагласа и предприемаческо мислене, която да помогне на младите хора да не бъдат пасивен наблюдател на екологичните и социални кризи, а активен участник в разработването и внедряването на иновативни решения в дома и бизнеса.

Надяваме са, че учителите и учениците ще създадат трайни партньорства с младежи от други училища и държави, участващи в програмата ни по зелено предприемачество, които ще продължат след края на проекта и ще се превърнат в работещи предприемачески проекти, технологични и социални иновации и зелени публични инициативи. Формулата ни на работа е:

Какви резултати очакваме?

Планираните обучителни дейности ще повишат капацитета на 520 младежи, 26 учители и представители на 8-10 НПО, бизнеси и държавни институции в областта на зеленото предприемачество, опазването на околната среда и зелените иновации. Предвиждат се редица събития, целящи установяване на контакти и обмяна на идеи между НПО, бизнес, правителство и училища, както и привнасяне на добри практики от Норвегия в сферата на зелените иновации.

Ще бъдат сформирани най-малко 8 трансгранични екипи, които ще осъществят иновативни идеи за справяне с климатичните промени, като най-добрите от тях ще могат да кандидатстват в акселератора на Green Business Norway. Ще бъде стимулирано създаването на работеща норвежко-българска младежка организация (за младежи над 18 г.), ментори и експерти, която да надгради резултатите от проекта и да осигури устойчивостта му.

Какво предлага проект „Зелено сътрудничество отвъд граници“ на ученици и учители в България?

 1. Участие в конкурс за избор на 20 училища за участие в проекта (декември 2019 г.)
 2. Обучение на учители по методологията JA GREENT – Зелено предприемачество, с предлагане на 1 кредит (1-2 февруари 2020 г.)
 3. Преподаване на уроци по програма GREENT през втория срок (февруари – юни 2020 г.)
 4. Посещения на зелени предприемачи и експерти в час, практически лекции по кръгова икономика, рециклиране на отпадъци, устойчиво производство на храни и много други!
 5. Участие в 5-дневен фестивал „Учене чрез правене и устойчиво развитие“ (октомври 2020 г. в България)
 6. Среща с връстници и експерти по зелен бизнес и предприемачество от Норвегия
 7. Формиране на трансгранични екипи
 8. Работа по методологията на „Учебна компания“ за развитие на трансгранични зелени продукти/услуги и инициативи (2020-2021 учебна година)
 9. Работа с ментори и експерти през цялата година
 10. Учебно пътуване до Норвегия за 10-те отличили се ученици и учители (май 2021 г.)

Проектът "Зелено сътрудничество отвъд граници" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143 218 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Зелено сътрудничество отвъд граници" е да въвлече поне 540 младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипа, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени.

www.activecitizensfund.bg

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност